بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از وضع موجود تا امامت موعود  
    :نويسنده   طباطبائي، سيد صادق  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گفتاري است کوتاه در بيان ارزش هاي فطري و شيطاني و  
     حاکميت ارزش هاي فطري در عصر  
     ظهور امام (ع). نويسنده با بيان مقدمه اي کوتاه،  
     وجود ارزش هاي اخلاقي و عمومي را  
     که مورد قبول تمام ملل و مردم هر عصر است، فطري و  
     الهي دانسته و ارزش هاي مقابل آن  
     را که شيطاني و ظلماني هستند، نيز مورد مذمت تمام  
     انسان ها مي داند. به گفته وي، از  
     آغاز خلقت بين حاکميت ظلمت و نور و سلطه ارزش هاي  
     توحيدي و شيطاني، جنگي فراگير  
     بوده که تا زمان بعثت نبي اکرم (ص) و از آن عصر تا  
     عصر ظهور امام ادامه يافته و  
     خواهد يافت. وي تنها زمان پيروزي ارزش هاي الهي را  
     عصر حکومت امام عصر مي داند که  
     تمام استعدادها و قابليت هاي بشري در آن زمان شکوفا  
     خواهد شد.  
     گفتاري است کوتاه در بيان ارزش هاي فطري و شيطاني و  
     حاکميت ارزش هاي فطري در عصر  
     ظهور امام (ع). نويسنده با بيان مقدمه اي کوتاه،  
     وجود ارزش هاي اخلاقي و عمومي را  
     که مورد قبول تمام ملل و مردم هر عصر است، فطري و  
     الهي دانسته و ارزش هاي مقابل آن  
     را که شيطاني و ظلماني هستند، نيز مورد مذمت تمام  
     انسان ها مي داند. به گفته وي، از  
     آغاز خلقت بين حاکميت ظلمت و نور و سلطه ارزش هاي  
     توحيدي و شيطاني، جنگي فراگير  
     بوده که تا زمان بعثت نبي اکرم (ص) و از آن عصر تا  
     عصر ظهور امام ادامه يافته و  
     خواهد يافت. وي تنها زمان پيروزي ارزش هاي الهي را  
     عصر حکومت امام عصر مي داند که  
     تمام استعدادها و قابليت هاي بشري در آن زمان شکوفا  
     خواهد شد.