بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آسايش و سعادت ملتها  
    :نويسنده   موسوي خلخالي، سيد محمد مهدي  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - اهداف  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نوشتاري در بررسي، علل و موانع سعادت ملت هاست.  
     مؤلف آسايش و سعادت ابدي مردم را  
     در 3 امر مي داند: داشتن حکومت جهاني (برچيده شدن  
     مرزها)، قانون واحد (قانون الهي و  
     حذف قوانين بشري) و حکومت حاکم واحد. در ادامه،  
     مؤلف با استناد به آيات و روايات،  
     چشم اندازي نيکو از زمان حکومت امام و جامعه واحد  
     جهاني ارائه داده است. در پايان،  
     مؤلف به پرسش هايي درباره شخصيت الهي امام، غيبت و  
     فايده امام غايب (عج)، حاکميت  
     امام در زمان غيبت و راه هاي اعمال آن پاسخ مي دهد.  
     نوشتاري در بررسي، علل و موانع سعادت ملت هاست.  
     مؤلف آسايش و سعادت ابدي مردم را  
     در 3 امر مي داند: داشتن حکومت جهاني (برچيده شدن  
     مرزها)، قانون واحد (قانون الهي و  
     حذف قوانين بشري) و حکومت حاکم واحد. در ادامه،  
     مؤلف با استناد به آيات و روايات،  
     چشم اندازي نيکو از زمان حکومت امام و جامعه واحد  
     جهاني ارائه داده است. در پايان،  
     مؤلف به پرسش هايي درباره شخصيت الهي امام، غيبت و  
     فايده امام غايب (عج)، حاکميت  
     امام در زمان غيبت و راه هاي اعمال آن پاسخ مي دهد.