بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسلام و تجدد  
    :نويسنده   نصيري، مهدي  
    :ناشر   کتاب صبح  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده تجدد و تمدن جديد، با همه ابعاد و  
     ره آوردهايش را محصول خودبنيادي بشر غربي  
     و انحراف تمام عيار او از آموزه هاي وحياني مي داند  
     و به فرض حضور حاکميت دين به  
     معناي جامع و حقيقي آن، هرگز تمدني از نوع تمدن  
     جديد، ظهور نخواهد کرد. و اگر  
     حاکميت اسلامي، در مقام تمدن سازي بر مي آمد، محصول  
     آن تمدني از نوع جديد و مشابه  
     آن نبود؛ همان گونه که با ظهور امام مهدي (عج) و  
     استقرار حاکميت صالحان، نشاني از  
     اين نوع تمدن نخواهد بود. نقد نظريه ترقي و تکامل  
     تاريخ، توقيفي بودن علوم معاش،  
     امام زمان و تمدن جديد، تعارض اسلام و تجدد، مروري  
     بر توانمندي تمدن هاي ماقبل تمدن  
     جديد، بحران تجدد، برخي از مباحث اين اثر است که با  
     بهره گيري از روايات، آيات و  
     منابع جديد و قديم غربي سامان يافته است.  
     نويسنده تجدد و تمدن جديد، با همه ابعاد و  
     ره آوردهايش را محصول خودبنيادي بشر غربي  
     و انحراف تمام عيار او از آموزه هاي وحياني مي داند  
     و به فرض حضور حاکميت دين به  
     معناي جامع و حقيقي آن، هرگز تمدني از نوع تمدن  
     جديد، ظهور نخواهد کرد. و اگر  
     حاکميت اسلامي، در مقام تمدن سازي بر مي آمد، محصول  
     آن تمدني از نوع جديد و مشابه  
     آن نبود؛ همان گونه که با ظهور امام مهدي (عج) و  
     استقرار حاکميت صالحان، نشاني از  
     اين نوع تمدن نخواهد بود. نقد نظريه ترقي و تکامل  
     تاريخ، توقيفي بودن علوم معاش،  
     امام زمان و تمدن جديد، تعارض اسلام و تجدد، مروري  
     بر توانمندي تمدن هاي ماقبل تمدن  
     جديد، بحران تجدد، برخي از مباحث اين اثر است که با  
     بهره گيري از روايات، آيات و  
     منابع جديد و قديم غربي سامان يافته است.