بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   احاديث المهدي من مسند أحمد بن حنبل و يليه: کتاب البيان  
    :نويسنده   ابن حنبل، احمد بن محمد  
    :ناشر   اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1417هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   6  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از 136 روايت مربوط به امام مهدي است که  
     احمد بن حنبل به طريق خود از  
     رسول خدا (ص) روايت کرده است. مضامين اين احاديث  
     درباره اوصاف ظاهري و سيره و سلوک  
     امام مهدي و علامات ظهور است. محقق در مقدمه،  
     خلاصه اي از زندگاني امام مهدي (ع) را  
     ذکر کرده و به پاره اي از شبهات مخالفان درباره  
     وجود ايشان پاسخ داده است. قسمت دوم  
     کتاب، مشتمل بر متن کتاب البيان في اخبار صاحب  
     الزمان (ع) است که توسط کنجي شافعي  
     يکي از علماي بزرگ اهل سنت (متوفي به سال 658)  
     تأليف شده است. اين کتاب در 25 باب  
     تمام احاديث مربوط به امام مهدي (ع) را به نقل از  
     منابع معتبر اهل سنت گرد آورده و  
     در پاره اي موارد، به صورتي کوتاه، توضيح داده است.  
     مضامين احاديث اين کتاب عبارتند  
     از: خروج مهدي در آخر الزمان، نسب و خاندان، نام و  
     کنيه امام مهدي، علائم ظهور،  
     وفور نعمت و فراواني در عصر ظهور و ادله عقلي و  
     نقلي بقاي مهدي از زمان غيبت  
     تاکنون.  
     مجموعه اي از 136 روايت مربوط به امام مهدي است که  
     احمد بن حنبل به طريق خود از  
     رسول خدا (ص) روايت کرده است. مضامين اين احاديث  
     درباره اوصاف ظاهري و سيره و سلوک  
     امام مهدي و علامات ظهور است. محقق در مقدمه،  
     خلاصه اي از زندگاني امام مهدي (ع) را  
     ذکر کرده و به پاره اي از شبهات مخالفان درباره  
     وجود ايشان پاسخ داده است. قسمت دوم  
     کتاب، مشتمل بر متن کتاب البيان في اخبار صاحب  
     الزمان (ع) است که توسط کنجي شافعي  
     يکي از علماي بزرگ اهل سنت (متوفي به سال 658)  
     تأليف شده است. اين کتاب در 25 باب  
     تمام احاديث مربوط به امام مهدي (ع) را به نقل از  
     منابع معتبر اهل سنت گرد آورده و  
     در پاره اي موارد، به صورتي کوتاه، توضيح داده است.  
     مضامين احاديث اين کتاب عبارتند  
     از: خروج مهدي در آخر الزمان، نسب و خاندان، نام و  
     کنيه امام مهدي، علائم ظهور،  
     وفور نعمت و فراواني در عصر ظهور و ادله عقلي و  
     نقلي بقاي مهدي از زمان غيبت  
     تاکنون.