بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آن سفر کرده  
    :موضوع   اخلاق - امام مهدي (عج) - ملاقات با امام مهدي (ع)؛ احمد بن  

شرح موضوعات کتاب
     عسکري (ع)‌و از وکلاي امام زمان بوده که افتخار  
     ملاقات با امام زمان را در ايام کودکي داشته است.  
     اين کتاب ضمن ارائه بيوگرافي مختصري از زندگي احمد  
     بن اسحاق به تفضيل جريان ملاقات هاي او با امام زمان  
     را بيان کرده است. مقبره احمد بن اسحاق اکنون در  
     سرپل ذهاب قرار دارد که در انتهاي کتاب مختصري در  
     باب ابن مقبره آمده است. رابطه احمد بن اسحاق با  
     عثمان سعيد عمري، احاديثي که از طريق احمد بن اسحاق  
     در مورد امام زمان آمده اند، نظر بزرگان شيعه در  
     مورد احمد بن اسحاق از موضوعات  
     عسکري (ع)‌و از وکلاي امام زمان بوده که افتخار  
     ملاقات با امام زمان را در ايام کودکي داشته است.  
     اين کتاب ضمن ارائه بيوگرافي مختصري از زندگي احمد  
     بن اسحاق به تفضيل جريان ملاقات هاي او با امام زمان  
     را بيان کرده است. مقبره احمد بن اسحاق اکنون در  
     سرپل ذهاب قرار دارد که در انتهاي کتاب مختصري در  
     باب ابن مقبره آمده است. رابطه احمد بن اسحاق با  
     عثمان سعيد عمري، احاديثي که از طريق احمد بن اسحاق  
     در مورد امام زمان آمده اند، نظر بزرگان شيعه در  
     مورد احمد بن اسحاق از موضوعات