بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شکواييه سبز  
    :نويسنده   مهدوي دامغاني، محمود  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ترجمه قسمت هايي از قصيده معروف شيخ بهايي، به نام  
     روح الجنان يا وسيلة الفوز و  
     الامان في مدح صاحب الزمان است. نويسنده نخست به  
     مقام و جايگاه علمي شيخ بهايي  
     اشاره اي گذرا دارد؛ سپس با بيان اين که از ديرباز  
     در اشعار عربي و فارسي، عرض ادب  
     به پيشگاه امام زمان مرسوم بوده است، به معرفي اين  
     قصيده شيخ بهايي که در مدح امام  
     زمان سروده شده مي پردازد. سپس متن و ترجمه اين  
     قصيده را مي آورد.  
     ترجمه قسمت هايي از قصيده معروف شيخ بهايي، به نام  
     روح الجنان يا وسيلة الفوز و  
     الامان في مدح صاحب الزمان است. نويسنده نخست به  
     مقام و جايگاه علمي شيخ بهايي  
     اشاره اي گذرا دارد؛ سپس با بيان اين که از ديرباز  
     در اشعار عربي و فارسي، عرض ادب  
     به پيشگاه امام زمان مرسوم بوده است، به معرفي اين  
     قصيده شيخ بهايي که در مدح امام  
     زمان سروده شده مي پردازد. سپس متن و ترجمه اين  
     قصيده را مي آورد.