بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شرح زيارت رجبيه  
    :نويسنده   آيتي قائيني، محمد باقر  
    :ناشر   ابرون  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - زيارتنامه ها - زيارت رجبيه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ذکر برخي از اعمال ماه رجب به ويژه زيارت رجبيه  
     امام عصر (عج) و بررسي سندي و شرح  
     آن است. در اين اثر پس از بيان فضيلت زيارت ائمه  
     اطهار (ع)، به شرح زيارت رجبيه و  
     ترجمه و شرح زيارت جامعه صغيره امام رضا (ع)  
     پرداخته شده است. نويسنده در ضمن بيان  
     اعمال ماه رجب اموري را که خرج مال در آنها ثواب  
     دارد، ذکر کرده و آنگاه به موضوعات  
     زير در اين دو زيارت پرداخته است: نفي جبر و تفويض،  
     شفاعت، رجعت و کرامات امام رضا  
     (ع). در مقدمه مصححان زندگينامه علامه محمد باقر  
     بيرجندي، سيره علمي و عملي و نمونه  
     اشعار فارسي و عربي او آمده است.  
     ذکر برخي از اعمال ماه رجب به ويژه زيارت رجبيه  
     امام عصر (عج) و بررسي سندي و شرح  
     آن است. در اين اثر پس از بيان فضيلت زيارت ائمه  
     اطهار (ع)، به شرح زيارت رجبيه و  
     ترجمه و شرح زيارت جامعه صغيره امام رضا (ع)  
     پرداخته شده است. نويسنده در ضمن بيان  
     اعمال ماه رجب اموري را که خرج مال در آنها ثواب  
     دارد، ذکر کرده و آنگاه به موضوعات  
     زير در اين دو زيارت پرداخته است: نفي جبر و تفويض،  
     شفاعت، رجعت و کرامات امام رضا  
     (ع). در مقدمه مصححان زندگينامه علامه محمد باقر  
     بيرجندي، سيره علمي و عملي و نمونه  
     اشعار فارسي و عربي او آمده است.