بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ابتلاءات الأمم  
    :نويسنده   ايوب، سعيد  
    :ناشر   دار الهادي  
    :تاريخ چاپ   1999م  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - نشانه هاي ظهور - دجال  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در باره مهدي منتظر (ع) و انديشه مسيح  
     دروغين در تفکر اسلامي و دلايل  
     مربوط به آن و ريشه هايش در دو شريعت يهوديت و  
     مسيحيت. کتاب به انحرافات يهود و از  
     جمله به انديشه مسيح دروغين مي پردازد و هشدارهاي  
     انبيا را به يهود در اين باره، با  
     استشهاد به متون عهد قديم و عهد جديد و حقايق موجود  
     در قرآن راجع به آنها ذکر  
     مي کند. سپس به تبيين سخنان حضرت مسيح (ع) و آخرين  
     سفارشهاي او مي پردازد. آنگاه از  
     وصاياي پيامبر خاتم (ص) نظير آنچه به نظر مؤلف در  
     اثبات برتري و ولايت امام علي  
     (ع)، با اسناد معتبر در کتابهاي اهل سنت آمده است  
     سخن مي گويد. سرانجام راه رسيدن  
     به حضرت مهدي را ذکر مي کند. وي در ضمن از اقدامات  
     عمر در زمينه خلافت و  
     بهره برداري نهايي امويان از آن بحث مي کند و در  
     اين ميان ماجراي منع گردآوري حديث  
     پس از پيامبر اسلام را بازگو مي کند.  
     پژوهشي است در باره مهدي منتظر (ع) و انديشه مسيح  
     دروغين در تفکر اسلامي و دلايل  
     مربوط به آن و ريشه هايش در دو شريعت يهوديت و  
     مسيحيت. کتاب به انحرافات يهود و از  
     جمله به انديشه مسيح دروغين مي پردازد و هشدارهاي  
     انبيا را به يهود در اين باره، با  
     استشهاد به متون عهد قديم و عهد جديد و حقايق موجود  
     در قرآن راجع به آنها ذکر  
     مي کند. سپس به تبيين سخنان حضرت مسيح (ع) و آخرين  
     سفارشهاي او مي پردازد. آنگاه از  
     وصاياي پيامبر خاتم (ص) نظير آنچه به نظر مؤلف در  
     اثبات برتري و ولايت امام علي  
     (ع)، با اسناد معتبر در کتابهاي اهل سنت آمده است  
     سخن مي گويد. سرانجام راه رسيدن  
     به حضرت مهدي را ذکر مي کند. وي در ضمن از اقدامات  
     عمر در زمينه خلافت و  
     بهره برداري نهايي امويان از آن بحث مي کند و در  
     اين ميان ماجراي منع گردآوري حديث  
     پس از پيامبر اسلام را بازگو مي کند.