بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عاشورا و انتظار: پيوندها، تحليلها و رهيافتها  
    :نويسنده   پورسيد آقايي، سيد مسعود  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - مقايسه با قيام  

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است تطبيقي بين نهضت امام حسين (ع) و فرهنگ  
     انتظار. نويسنده با بهره گيري از  
     روايات اهل بيت (ع) و منابع تاريخي، به پيوند  
     عاشورا و انتظار پرداخته است و امام  
     مهدي (عج) را فرزند امام حسين (ع) و خون خواه او  
     دانسته و شعار امام مهدي را  
     يالثارات الحسين (ع) و القاب هر دو را ثار و الوتر  
     و الموتور و روز آغاز ظهور را  
     روز عاشورا دانسته است. همچنين در زيارات و اعياد،  
     نام اين دو امام در ادعيه و  
     زبان ها است و کوفه پايگاه مشترک هر دو است و رجعت  
     امام حسين، در دولت مهدي است.  
     نويسنده همچنين در تحليلي، اهداف دو نهضت را يکي  
     مي داند که هر دو داراي ياران صديق  
     هستند و در يک کلام، منتظران مهدي (عج) پرورش  
     يافتگان عاشورا هستند و عاشورا  
     پشتوانه فرهنگي انتظار است.  
     پژوهشي است تطبيقي بين نهضت امام حسين (ع) و فرهنگ  
     انتظار. نويسنده با بهره گيري از  
     روايات اهل بيت (ع) و منابع تاريخي، به پيوند  
     عاشورا و انتظار پرداخته است و امام  
     مهدي (عج) را فرزند امام حسين (ع) و خون خواه او  
     دانسته و شعار امام مهدي را  
     يالثارات الحسين (ع) و القاب هر دو را ثار و الوتر  
     و الموتور و روز آغاز ظهور را  
     روز عاشورا دانسته است. همچنين در زيارات و اعياد،  
     نام اين دو امام در ادعيه و  
     زبان ها است و کوفه پايگاه مشترک هر دو است و رجعت  
     امام حسين، در دولت مهدي است.  
     نويسنده همچنين در تحليلي، اهداف دو نهضت را يکي  
     مي داند که هر دو داراي ياران صديق  
     هستند و در يک کلام، منتظران مهدي (عج) پرورش  
     يافتگان عاشورا هستند و عاشورا  
     پشتوانه فرهنگي انتظار است.