بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيري در سيره فردي و اجتماعي امام حسن عسکري  
    :نويسنده   تبريزي، عبدالکريم  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تلاشي است در معرفي شخصيت فردي و اجتماعي يازدهمين  
     امام شيعيان، امام حسن عسکري (ع)  
     . نويسنده پس از بيان تاريخ کوتاهي از زندگاني امام  
     حسن عسکري، با بهره گيري از  
     کتاب هاي تاريخي و روايي، ويژگي هاي اخلاقي و سياسي  
     - اجتماعي ايشان را به تصوير  
     مي کشد. بندگي، سخاوت، زهد و ديگر ويژگي ها و  
     تأثيرات اجتماعي ايشان در ساختار  
     جامعه آن روز، موضوعات بحث شده در اين مقاله اند.  
     نويسنده، زمينه سازي براي امامت  
     حضرت مهدي (عج) را از مهم ترين وظايف و عملکردهاي  
     امام عسکري برشمرده و تلاش ايشان  
     را در اين زمينه به تصوير کشيده است. اين تلاش در  
     شرايطي صورت مي گرفت که جانشيني  
     امام پس از ايشان در هاله اي از ابهام قرار داشت.  
     تلاشي است در معرفي شخصيت فردي و اجتماعي يازدهمين  
     امام شيعيان، امام حسن عسکري (ع)  
     . نويسنده پس از بيان تاريخ کوتاهي از زندگاني امام  
     حسن عسکري، با بهره گيري از  
     کتاب هاي تاريخي و روايي، ويژگي هاي اخلاقي و سياسي  
     - اجتماعي ايشان را به تصوير  
     مي کشد. بندگي، سخاوت، زهد و ديگر ويژگي ها و  
     تأثيرات اجتماعي ايشان در ساختار  
     جامعه آن روز، موضوعات بحث شده در اين مقاله اند.  
     نويسنده، زمينه سازي براي امامت  
     حضرت مهدي (عج) را از مهم ترين وظايف و عملکردهاي  
     امام عسکري برشمرده و تلاش ايشان  
     را در اين زمينه به تصوير کشيده است. اين تلاش در  
     شرايطي صورت مي گرفت که جانشيني  
     امام پس از ايشان در هاله اي از ابهام قرار داشت.