بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آخرين سفير  
    :نويسنده   حجازي، سيد جمال الدين  
    :ناشر   حاذق  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي جنگ روميان با مسلمانان و اسارت نرجس خاتون،  
     نوه پادشاه روم، به دست مسلمانان  
     و ورودش به خانه امام عسکري (ع) و تولد امام زمان  
     از او و پاره اي از روي دادهاي  
     مربوط به ولادت مهدي است. نويسنده براي آگاهي  
     خواننده از زواياي زندگي و شخصيت امام  
     عصر، ضمن بيان اين مطالب و برخي از روي دادهاي شب  
     تولد امام و تبيين ويژگي ها و  
     سيماي او، تاريخچه اي از امپراتوران روم و جنگ هاي  
     آنان با مسلمانان را نيز شرح  
     کرده است. بررسي اخبار غيبي درباره امام زمان، از  
     جمله پيش گويي هاي رسول خدا (ص)  
     در اين خصوص، از بخش هاي پاياني اين اثر است.  
     بررسي جنگ روميان با مسلمانان و اسارت نرجس خاتون،  
     نوه پادشاه روم، به دست مسلمانان  
     و ورودش به خانه امام عسکري (ع) و تولد امام زمان  
     از او و پاره اي از روي دادهاي  
     مربوط به ولادت مهدي است. نويسنده براي آگاهي  
     خواننده از زواياي زندگي و شخصيت امام  
     عصر، ضمن بيان اين مطالب و برخي از روي دادهاي شب  
     تولد امام و تبيين ويژگي ها و  
     سيماي او، تاريخچه اي از امپراتوران روم و جنگ هاي  
     آنان با مسلمانان را نيز شرح  
     کرده است. بررسي اخبار غيبي درباره امام زمان، از  
     جمله پيش گويي هاي رسول خدا (ص)  
     در اين خصوص، از بخش هاي پاياني اين اثر است.