بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات  
    :نويسنده   حر عاملي، محمد بن حسن  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     رواياتي در اثبات امامت امام زين العابدين (ع) تا  
     حضرت مهدي (عج) است. نويسنده کتاب  
     را مشتمل بر 19 فصل تدوين نموده که بخشي از فصول در  
     موضوع اثبات امامت و معجزات  
     ائمه از امام زين العابدين تا حضرت صاحب الزمان است  
     که در اين بين، در اثبات امامت  
     حضرت مهدي، فقط به روايات شيعه اکتفا ننموده، بلکه  
     به روايات اهل سنت نيز استناد  
     کرده است. در فصول ديگر کتاب، به بيان صفات و  
     ويژگي هاي حضرت مهدي، ظهور و علائم  
     ظهور در آينه روايات پرداخته و در فصل پاياني کتاب،  
     درباره موضوع غلو در مقام ائمه  
     و ابطال آن مطالبي عنوان نموده است. او در اين  
     مجموعه، صرفا به بيان و نقل روايات  
     همت گمارده و به ذکر تمام راويان اهتمام نموده است.  
     رواياتي در اثبات امامت امام زين العابدين (ع) تا  
     حضرت مهدي (عج) است. نويسنده کتاب  
     را مشتمل بر 19 فصل تدوين نموده که بخشي از فصول در  
     موضوع اثبات امامت و معجزات  
     ائمه از امام زين العابدين تا حضرت صاحب الزمان است  
     که در اين بين، در اثبات امامت  
     حضرت مهدي، فقط به روايات شيعه اکتفا ننموده، بلکه  
     به روايات اهل سنت نيز استناد  
     کرده است. در فصول ديگر کتاب، به بيان صفات و  
     ويژگي هاي حضرت مهدي، ظهور و علائم  
     ظهور در آينه روايات پرداخته و در فصل پاياني کتاب،  
     درباره موضوع غلو در مقام ائمه  
     و ابطال آن مطالبي عنوان نموده است. او در اين  
     مجموعه، صرفا به بيان و نقل روايات  
     همت گمارده و به ذکر تمام راويان اهتمام نموده است.