بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غيبت امام زمان، علل و آثار آن از ديدگاه امير المؤمنين  
    :نويسنده   سيد نژاد، سيد صادق  
    :موضوع   اخلاق - غيبت - فلسفه غيبت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان غيبت، حکمت ها، علل و نشانه هاي اين دوره از  
     نگاه امام علي (ع) است. در کند و  
     کاوي که مؤلف در منابع روايي شيعه انجام مي دهد،  
     گفته هاي امام علي (ع) را درباره  
     ضرورت وجود حجت الهي بر روي زمين و موضوع غيبت  
     ايشان و طولاني بودن اين دوره ذکر  
     مي کند. بيان علل و حکمت هاي غيبت امام مهدي (عج)  
     مثل در امان ماندن از بيعت  
     ستمگران، مشخص شدن گمراهان و حفظ علم هدايت و نيز  
     نشانه هاي دوران غيبت، همچون  
     سرگردان شدن مردم، مشکل شدن دين داري و ترديد در  
     وجود امام، بخش ديگري از گفته هاي  
     امام علي (ع) است. در پايان، نويسنده عملکرد مردم،  
     رعايت تقوا و پيروي از رهنمودهاي  
     ائمه هدي (ع) در ظهور امام و موفقيت در اين امتحان  
     الهي را يادآور شده است.  
     بيان غيبت، حکمت ها، علل و نشانه هاي اين دوره از  
     نگاه امام علي (ع) است. در کند و  
     کاوي که مؤلف در منابع روايي شيعه انجام مي دهد،  
     گفته هاي امام علي (ع) را درباره  
     ضرورت وجود حجت الهي بر روي زمين و موضوع غيبت  
     ايشان و طولاني بودن اين دوره ذکر  
     مي کند. بيان علل و حکمت هاي غيبت امام مهدي (عج)  
     مثل در امان ماندن از بيعت  
     ستمگران، مشخص شدن گمراهان و حفظ علم هدايت و نيز  
     نشانه هاي دوران غيبت، همچون  
     سرگردان شدن مردم، مشکل شدن دين داري و ترديد در  
     وجود امام، بخش ديگري از گفته هاي  
     امام علي (ع) است. در پايان، نويسنده عملکرد مردم،  
     رعايت تقوا و پيروي از رهنمودهاي  
     ائمه هدي (ع) در ظهور امام و موفقيت در اين امتحان  
     الهي را يادآور شده است.