بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از حسين تا مهدي  
    :موضوع   اخلاق - امام حسين (ع) - فضايل و مقامات - از ديدگاه ديگران  

شرح موضوعات کتاب
     اوصاف مهدي در کلام امام حسين (ع) و رابطه امام  
     زمان (عج) با جدش حسين بن علي است. ابتدا رواياتي از  
     زبان امام حسين (ع)، در مورد آخرالزمان و مهدي (عج)  
     ذکر شده و آنگاه به قضاياي پس از ظهور، مربوطه به  
     امام حسين پرداخته شده است. بر اساس روايات امام  
     زمان پس از ظهور از قاتلان امام حسين (ع) انتقام مي  
     گيرد و در ايام غيبت براي آن حضرت عزاداري مي کند.  
     به اعتقاد اماميه پس از به سر آمدن ايام حکومت مهدي  
     (عج) امام حسين (ع) همراه يارانش، رجعت کرده و متصدي  
     حکومت مي شود براساس اين روايات امام مهدي (عج) به  
     دست امام حسين (ع) غسل و کفن مي شود، از طرفي در  
     دعاهاي مربوط به هر يک از اين دو امام به نوعي از  
     ديگري ياد شده است. به عنوان مثال؛ در دعاي ندبه که  
     به امام زمان اختصاص دارد از امام حسين ياد شده و در  
     زيارت عاشورا که مربوط به امام حسين (ع)است از امام  
     زمان ياد شده است.  
     اوصاف مهدي در کلام امام حسين (ع) و رابطه امام  
     زمان (عج) با جدش حسين بن علي است. ابتدا رواياتي از  
     زبان امام حسين (ع)، در مورد آخرالزمان و مهدي (عج)  
     ذکر شده و آنگاه به قضاياي پس از ظهور، مربوطه به  
     امام حسين پرداخته شده است. بر اساس روايات امام  
     زمان پس از ظهور از قاتلان امام حسين (ع) انتقام مي  
     گيرد و در ايام غيبت براي آن حضرت عزاداري مي کند.  
     به اعتقاد اماميه پس از به سر آمدن ايام حکومت مهدي  
     (عج) امام حسين (ع) همراه يارانش، رجعت کرده و متصدي  
     حکومت مي شود براساس اين روايات امام مهدي (عج) به  
     دست امام حسين (ع) غسل و کفن مي شود، از طرفي در  
     دعاهاي مربوط به هر يک از اين دو امام به نوعي از  
     ديگري ياد شده است. به عنوان مثال؛ در دعاي ندبه که  
     به امام زمان اختصاص دارد از امام حسين ياد شده و در  
     زيارت عاشورا که مربوط به امام حسين (ع)است از امام  
     زمان ياد شده است.