بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اثبات ولايت فقيه از طريق عقل و نقل  
    :نويسنده   پشوتن، مختار  
    :ناشر   دانشجو  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - علوم سياسي - انديشه هاي سياسي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف سعي کرده با استدلال هاي عقلي و استناد به  
     برخي از روايات، شرعيت ولايت فقيه  
     را به اثبات برساند. وي بدين گونه بر لزوم عقلي  
     ولايت فقيه استدلال مي کند: خداي  
     حکيم هيچ مخلوقي را بدون هدف نيافريده است. هدف از  
     خلقت بشر خليفه خدا شدن در زمين  
     است و انسان موجودي ضعيف و در برابر عوامل منحرف  
     کننده ناتوان است و خداوند به  
     وسيله ارسال پيامبران و پس از ختم رسل توسط امامان  
     معصوم، اين نقيصه را جبران  
     مي کند. وي سپس به اين نتيجه عقلي رسيده که انجام  
     اين مهم (هدايت بشر به سوي خليفه  
     خدا شدن) در عصر غيبت به عهده ولي فقيه است تا اصل  
     هدايت در زمان حاضر بي مفهوم  
     نباشد و از اين رو ولايت فقيه يک ضرورت عقلي در  
     نظام هستي است. وي با استناد به  
     رواياتي چون: اللهم ارحم خلفائي و اما الحوادث  
     الواقعه از نگاه نقل نيز واقعيت فقيه  
     را مشروح خوانده است.  
     مؤلف سعي کرده با استدلال هاي عقلي و استناد به  
     برخي از روايات، شرعيت ولايت فقيه  
     را به اثبات برساند. وي بدين گونه بر لزوم عقلي  
     ولايت فقيه استدلال مي کند: خداي  
     حکيم هيچ مخلوقي را بدون هدف نيافريده است. هدف از  
     خلقت بشر خليفه خدا شدن در زمين  
     است و انسان موجودي ضعيف و در برابر عوامل منحرف  
     کننده ناتوان است و خداوند به  
     وسيله ارسال پيامبران و پس از ختم رسل توسط امامان  
     معصوم، اين نقيصه را جبران  
     مي کند. وي سپس به اين نتيجه عقلي رسيده که انجام  
     اين مهم (هدايت بشر به سوي خليفه  
     خدا شدن) در عصر غيبت به عهده ولي فقيه است تا اصل  
     هدايت در زمان حاضر بي مفهوم  
     نباشد و از اين رو ولايت فقيه يک ضرورت عقلي در  
     نظام هستي است. وي با استناد به  
     رواياتي چون: اللهم ارحم خلفائي و اما الحوادث  
     الواقعه از نگاه نقل نيز واقعيت فقيه  
     را مشروح خوانده است.