بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آينده از آن ماست  
    :نويسنده   تسخيري، محمدعلي  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - اهداف  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اشاره به چند نکته درباره وجود امام زمان (عج) و  
     اميد به آينده است. مؤلف در اين  
     گفتار به 4 نکته اشاره دارد. وي نخست به اتفاقي  
     بودن اعتقاد به وجود مهدي آخر  
     الزمان در ميان مسلمانان و وجود ادله فراوان بر  
     وجود فعلي امام مهدي (عج) اشاره  
     نموده و پس از آن اين نکته را متذکر شده که اعتقاد  
     به مهدويت نه تنها موجب تفرقه  
     نيست، بلکه محور و پايه وحدت است؛ چون محبت به اهل  
     بيت رسول خدا (ص) و استرشاد از  
     آنان، مورد اتفاق همه مسلمين است. ولايت فقيه هم که  
     در دوران غيبت مطرح است، با  
     توجه به اينکه آشنايي کامل به فقه در فقيه شرط است  
     و اجراي حکومت احکام فقه مورد  
     نظر همه فرق مسلمان است، نمي تواند عامل تفرقه  
     باشد. در آخر ايشان راه حل هايي براي  
     پيشرفت اسلام و مسلمين ارائه داده است.  
     اشاره به چند نکته درباره وجود امام زمان (عج) و  
     اميد به آينده است. مؤلف در اين  
     گفتار به 4 نکته اشاره دارد. وي نخست به اتفاقي  
     بودن اعتقاد به وجود مهدي آخر  
     الزمان در ميان مسلمانان و وجود ادله فراوان بر  
     وجود فعلي امام مهدي (عج) اشاره  
     نموده و پس از آن اين نکته را متذکر شده که اعتقاد  
     به مهدويت نه تنها موجب تفرقه  
     نيست، بلکه محور و پايه وحدت است؛ چون محبت به اهل  
     بيت رسول خدا (ص) و استرشاد از  
     آنان، مورد اتفاق همه مسلمين است. ولايت فقيه هم که  
     در دوران غيبت مطرح است، با  
     توجه به اينکه آشنايي کامل به فقه در فقيه شرط است  
     و اجراي حکومت احکام فقه مورد  
     نظر همه فرق مسلمان است، نمي تواند عامل تفرقه  
     باشد. در آخر ايشان راه حل هايي براي  
     پيشرفت اسلام و مسلمين ارائه داده است.