بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فرجام تاريخ در انديشه معاصر  
    :نويسنده   رشيدي، بهروز  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - ديدگاه ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     فلسفه تاريخ، از نگاه اديان بزرگ و نظريه پردازان  
     جهان است. آينده تاريخ بشر، از  
     ديرباز، موضوع مباحث و نظريات انسان ها بوده و  
     نظريات مختلفي در اين باره از سوي  
     اديان و دانشمندان جهان بيان شده است. مؤلف براي  
     تبيين اين ديدگاه ها، ضمن نقل  
     گفته ها و ديدگاه هاي بسياري از فيلسوفان و مورخان  
     و صاحبان انديشه دنيا، به شرح  
     انديشه اديان، به خصوص اسلام و مهدويت پرداخته است.  
     وي نگاه همه را به آينده بشر و  
     حرکت او به سوي رهايي از ناملايمات زندگي و رسيدن  
     به جامعه آرماني را يکسان ديده و  
     تنها نقطه اختلاف را در عامل و موتور اين حرکت  
     دانسته که از نگاه اديان، اين  
     عامل،خداست؛ ولي در انديشه فلسفي روح تاريخ است. در  
     بخش هاي پاياني اين نوشته، نقد  
     ديدگاه ها درباره فلسفه تاريخ و تبيين انديشه  
     مهدويت بررسي مي گردد.  
     فلسفه تاريخ، از نگاه اديان بزرگ و نظريه پردازان  
     جهان است. آينده تاريخ بشر، از  
     ديرباز، موضوع مباحث و نظريات انسان ها بوده و  
     نظريات مختلفي در اين باره از سوي  
     اديان و دانشمندان جهان بيان شده است. مؤلف براي  
     تبيين اين ديدگاه ها، ضمن نقل  
     گفته ها و ديدگاه هاي بسياري از فيلسوفان و مورخان  
     و صاحبان انديشه دنيا، به شرح  
     انديشه اديان، به خصوص اسلام و مهدويت پرداخته است.  
     وي نگاه همه را به آينده بشر و  
     حرکت او به سوي رهايي از ناملايمات زندگي و رسيدن  
     به جامعه آرماني را يکسان ديده و  
     تنها نقطه اختلاف را در عامل و موتور اين حرکت  
     دانسته که از نگاه اديان، اين  
     عامل،خداست؛ ولي در انديشه فلسفي روح تاريخ است. در  
     بخش هاي پاياني اين نوشته، نقد  
     ديدگاه ها درباره فلسفه تاريخ و تبيين انديشه  
     مهدويت بررسي مي گردد.