بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه حکومت عدل جهاني  
    :نويسنده   رضواني، علي اصغر  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مقاله با طرح پرسشي درباره فلسفه حکومت عدل جهاني  
     آغاز شده و با بحثي تحت عنوان  
     حکومت عدل جهاني از ديدگاه خرد و انديشه و لزوم  
     حکومتي عادل در آخر زمان ادامه  
     يافته است. نويسنده با تأکيد بر اين که اعتقاد به  
     تحقق حکومت واحد جهاني، امري  
     تعبدي صرف نبوده و از راه غير عقلي نيز قابل اثبات  
     است، 3 راه فطرت، عقل و تاريخ را  
     براي اثبات مدعاي خويش ارائه و استدلال هاي هر يک  
     را بيان کرده است. در قسمت دوم  
     مقاله، عوامل زمينه ساز تحقق حکومت جهاني توحيدي در  
     آخر زمان مورد بررسي قرار گرفته  
     و از رشد فکري افراد و جوامع و مسئوليت شناسي مردم  
     دوره آخر زمان به عنوان 2 عامل  
     مهم تحقق اين امر ياد شده است.  
     مقاله با طرح پرسشي درباره فلسفه حکومت عدل جهاني  
     آغاز شده و با بحثي تحت عنوان  
     حکومت عدل جهاني از ديدگاه خرد و انديشه و لزوم  
     حکومتي عادل در آخر زمان ادامه  
     يافته است. نويسنده با تأکيد بر اين که اعتقاد به  
     تحقق حکومت واحد جهاني، امري  
     تعبدي صرف نبوده و از راه غير عقلي نيز قابل اثبات  
     است، 3 راه فطرت، عقل و تاريخ را  
     براي اثبات مدعاي خويش ارائه و استدلال هاي هر يک  
     را بيان کرده است. در قسمت دوم  
     مقاله، عوامل زمينه ساز تحقق حکومت جهاني توحيدي در  
     آخر زمان مورد بررسي قرار گرفته  
     و از رشد فکري افراد و جوامع و مسئوليت شناسي مردم  
     دوره آخر زمان به عنوان 2 عامل  
     مهم تحقق اين امر ياد شده است.