بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   استمرار ولاية أهل البيت في ولاية الفقهاء العدول  
    :نويسنده   عراقي، محسن  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - علوم سياسي - انديشه هاي سياسي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحقيقي است درباره مباني و دلايل ولايت فقها در عصر  
     غيبت. نويسنده به روش فقه  
     استدلالي اماميه، به بررسي دلايل عقلي و نقلي ولايت  
     فقيه در عصر غيبت پرداخته و با  
     اشاره به اهداف پيامبران از رسالت الهي خود، که  
     برپايي توحيد به معناي جامع خود در  
     جامعه است، تنها راه ممکن براي رسيدن به اين هدف را  
     در برپايي حکومت فقهاي عدول و  
     نصب آنان از سوي خدا و ائمه (ع) مي داند. وي همچنين  
     به دلايل نقلي، از جمله روايات  
     در باب اثبات ولايت فقها مي پردازد و قلمرو ولايت  
     فقها را در برنامه ريزي براي  
     اجراي مقاصد شرع و حفظ مصالح و منافع مسلمين از  
     جمله مصرف اموال عمومي در مصارف  
     شرعي خودش، اجراي حدود، پاي بندي به عهد و  
     پيمان ها، رسيدگي به امور ايتام و ضعفا و  
     داوري در مخاصمات مي داند و نتيجه مي گيرد که همان  
     ولايت مطلقه امامان براي فقهاي  
     عدول ثابت است.  
     تحقيقي است درباره مباني و دلايل ولايت فقها در عصر  
     غيبت. نويسنده به روش فقه  
     استدلالي اماميه، به بررسي دلايل عقلي و نقلي ولايت  
     فقيه در عصر غيبت پرداخته و با  
     اشاره به اهداف پيامبران از رسالت الهي خود، که  
     برپايي توحيد به معناي جامع خود در  
     جامعه است، تنها راه ممکن براي رسيدن به اين هدف را  
     در برپايي حکومت فقهاي عدول و  
     نصب آنان از سوي خدا و ائمه (ع) مي داند. وي همچنين  
     به دلايل نقلي، از جمله روايات  
     در باب اثبات ولايت فقها مي پردازد و قلمرو ولايت  
     فقها را در برنامه ريزي براي  
     اجراي مقاصد شرع و حفظ مصالح و منافع مسلمين از  
     جمله مصرف اموال عمومي در مصارف  
     شرعي خودش، اجراي حدود، پاي بندي به عهد و  
     پيمان ها، رسيدگي به امور ايتام و ضعفا و  
     داوري در مخاصمات مي داند و نتيجه مي گيرد که همان  
     ولايت مطلقه امامان براي فقهاي  
     عدول ثابت است.