بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي المنتظر  
    :نويسنده   مؤسسه بلاغ  
    :ناشر   بلاغ  
    :تاريخ چاپ   1990م  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در زمينه شخصيت، غيبت و نشانه هاي ظهور  
     امام مهدي (عج). نويسنده به  
     ترسيم سيماي امام و حکومت جهاني ايشان، با  
     بهره گيري از آيات قرآن و تفاسير شيعه و  
     سني و احاديث نبوي پرداخته است. در بخشي از آن، به  
     بزرگان و دانشمنداني از اهل سنت  
     که احاديث مربوط به امام را نقل کرده اند، اشاره  
     مي شود. وي در پايان به ارائه  
     تعريفي از حکومت اسلامي دست يازيده و مبتني بودن  
     دولت بر احکام و قوانين دين اسلامي  
     را از شرايط اسلامي بودن آن شمرده است. مهدي در  
     قرآن، مهدي در سنت نبوي، غيبت و  
     سفيران چهارگانه امام، نشانه هاي ظهور، تعريفي از  
     دولت اسلامي، از موضوعات مورد بحث  
     در کتاب است.  
     پژوهشي است در زمينه شخصيت، غيبت و نشانه هاي ظهور  
     امام مهدي (عج). نويسنده به  
     ترسيم سيماي امام و حکومت جهاني ايشان، با  
     بهره گيري از آيات قرآن و تفاسير شيعه و  
     سني و احاديث نبوي پرداخته است. در بخشي از آن، به  
     بزرگان و دانشمنداني از اهل سنت  
     که احاديث مربوط به امام را نقل کرده اند، اشاره  
     مي شود. وي در پايان به ارائه  
     تعريفي از حکومت اسلامي دست يازيده و مبتني بودن  
     دولت بر احکام و قوانين دين اسلامي  
     را از شرايط اسلامي بودن آن شمرده است. مهدي در  
     قرآن، مهدي در سنت نبوي، غيبت و  
     سفيران چهارگانه امام، نشانه هاي ظهور، تعريفي از  
     دولت اسلامي، از موضوعات مورد بحث  
     در کتاب است.