بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيماي حضرت مهدي در قرآن  
    :نويسنده   بحراني، سيد هاشم بن سليمان  
    :مترجم   حائري قزويني، سيد مهدي  
    :ناشر   آفاق  
    :تاريخ چاپ   1374هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ترجمه کتاب المحجة فيما نزل في القائم الحجة در  
     شمارش و بيان آيات قرآني است که  
     مطابق نقل روايات، درباره مهدي (ع) نازل شده است.  
     نويسنده با مراجعه به روايات نقل  
     شده در جوامع روايي شيعي، آياتي را که از نظر آن  
     بزرگواران درباره مهدي و حکومت وي  
     نازل شده و يا به وي تأويل شده، جمع آوري و به  
     ترتيب سوره ها از بقره تا عصر در ضمن  
     120 آيه گردآورده و روايات مربوط را نيز در ذيل هر  
     کدام از آيات ذکر کرده است. در  
     پايان ضمن پيوستي 14 آيه نيز بدان اضافه شده است.  
     مترجم نيز ضمن ذکر متن عربي آيات  
     و روايات، ترجمه هر کدام را در ذيل همان مورد آورده  
     است.  
     ترجمه کتاب المحجة فيما نزل في القائم الحجة در  
     شمارش و بيان آيات قرآني است که  
     مطابق نقل روايات، درباره مهدي (ع) نازل شده است.  
     نويسنده با مراجعه به روايات نقل  
     شده در جوامع روايي شيعي، آياتي را که از نظر آن  
     بزرگواران درباره مهدي و حکومت وي  
     نازل شده و يا به وي تأويل شده، جمع آوري و به  
     ترتيب سوره ها از بقره تا عصر در ضمن  
     120 آيه گردآورده و روايات مربوط را نيز در ذيل هر  
     کدام از آيات ذکر کرده است. در  
     پايان ضمن پيوستي 14 آيه نيز بدان اضافه شده است.  
     مترجم نيز ضمن ذکر متن عربي آيات  
     و روايات، ترجمه هر کدام را در ذيل همان مورد آورده  
     است.