بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيماي مهدويت در قرآن  
    :نويسنده   مولوي نيا، محمد جواد  
    :ناشر   امام عصر(عج)  
    :تاريخ چاپ   1381هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     در پژوهش حاضر 75 آيه از آيات قرآن مورد بحث قرار  
     گرفته و ارتباط آنها با موضوع  
     مهدويت بررسي شده است. نويسنده پس از ذکر هر آيه و  
     ترجمه آن، با استناد به احاديث و  
     روايات شيعه، مضامين و محتواي آن را توضيح و تفسير  
     کرده است. وي پس از ذکر تفسير و  
     ترجمه آيات، به شرح واژه هاي محوري آنها پرداخته  
     است. نويسنده از مجموعه آيات مذکور  
     و تفسير و توضيحات مربوط، به اين نتيجه رسيده است  
     که ظهور مصلحي که حکومت عدل الهي  
     را در جهان تأسيس و خود مجري قوانين آن باشد، امري  
     قطعي است، اما زمان وقوع آن منوط  
     به آمادگي هاي فکري و اجتماعي و فراهم شدن زمينه  
     مساعد براي پذيرش آن است.  
     در پژوهش حاضر 75 آيه از آيات قرآن مورد بحث قرار  
     گرفته و ارتباط آنها با موضوع  
     مهدويت بررسي شده است. نويسنده پس از ذکر هر آيه و  
     ترجمه آن، با استناد به احاديث و  
     روايات شيعه، مضامين و محتواي آن را توضيح و تفسير  
     کرده است. وي پس از ذکر تفسير و  
     ترجمه آيات، به شرح واژه هاي محوري آنها پرداخته  
     است. نويسنده از مجموعه آيات مذکور  
     و تفسير و توضيحات مربوط، به اين نتيجه رسيده است  
     که ظهور مصلحي که حکومت عدل الهي  
     را در جهان تأسيس و خود مجري قوانين آن باشد، امري  
     قطعي است، اما زمان وقوع آن منوط  
     به آمادگي هاي فکري و اجتماعي و فراهم شدن زمينه  
     مساعد براي پذيرش آن است.