بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الآيات الباهرة في بقية العترة الطاهرة أو تفسير آيات ال  
    :نويسنده   مير صابري، سيد داود  
    :ناشر   بعثت  
    :تاريخ چاپ   1402هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با استناد به روايات اهل بيت (ع) به تأويل  
     196 آيه به ترتيب سوره هاي قرآن  
     که درباره امام زمان (عج) است مي پردازد. موضوعات  
     مورد بحث عبارتند از: لزوم عقيده  
     به امام زمان؛ ويژگي ها و صفات امام زمان؛ اوصاف  
     ظاهري و باطني ياران امام در عصر  
     غيبت؛ غيبت امام و صبر در برابر ناملايمات ناشي از  
     آن؛ انتظار فرج و ظهور امام  
     زمان.  
     نويسنده با استناد به روايات اهل بيت (ع) به تأويل  
     196 آيه به ترتيب سوره هاي قرآن  
     که درباره امام زمان (عج) است مي پردازد. موضوعات  
     مورد بحث عبارتند از: لزوم عقيده  
     به امام زمان؛ ويژگي ها و صفات امام زمان؛ اوصاف  
     ظاهري و باطني ياران امام در عصر  
     غيبت؛ غيبت امام و صبر در برابر ناملايمات ناشي از  
     آن؛ انتظار فرج و ظهور امام  
     زمان.