بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فوتوريسم چيست؟  
    :نويسنده   برزنوني، محمدعلي  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - ديدگاه ها - اديان  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ارايه ديدگاه هاي اديان درباره آينده جهان است.  
     نويسنده بر آن است که در همه اديان  
     نسبت به آينده جهان اظهار نظر کرده اند و همگي  
     انسان را به مدينه فاضله (آرمان شهر)  
     يا فوتوريسم و پيروزي نهايي حق بر باطل و صلح بر  
     جنگ و نويد داده اند. او براي  
     اثبات اين مدعاي خود، گفته هايي را از کتب هندويان،  
     برهماييان، زرتشت، زبور، تورات  
     و انجيل نقل کرده و آيات 9 سوره صف و 105 سوره توبه  
     و 5 سوره قصص که آيين رسول خدا  
     (ص) را دين آينده جهانيان دانسته و حاکميت صالحان  
     مستضعف را بر آن بشارت داده اند و  
     واژه انتظار فرج را که در روايات بسياري آمده، گواه  
     روشني بر تأييد نظر خود دانسته  
     است.  
     ارايه ديدگاه هاي اديان درباره آينده جهان است.  
     نويسنده بر آن است که در همه اديان  
     نسبت به آينده جهان اظهار نظر کرده اند و همگي  
     انسان را به مدينه فاضله (آرمان شهر)  
     يا فوتوريسم و پيروزي نهايي حق بر باطل و صلح بر  
     جنگ و نويد داده اند. او براي  
     اثبات اين مدعاي خود، گفته هايي را از کتب هندويان،  
     برهماييان، زرتشت، زبور، تورات  
     و انجيل نقل کرده و آيات 9 سوره صف و 105 سوره توبه  
     و 5 سوره قصص که آيين رسول خدا  
     (ص) را دين آينده جهانيان دانسته و حاکميت صالحان  
     مستضعف را بر آن بشارت داده اند و  
     واژه انتظار فرج را که در روايات بسياري آمده، گواه  
     روشني بر تأييد نظر خود دانسته  
     است.