بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن و الملاحم و أشراط الساع  
    :نويسنده   تويجري، حمود بن عبدالله بن حمود  
    :ناشر   دار الصميعي  
    :تاريخ چاپ   1994م  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - علائم  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از روايات و احاديث نبوي مربوط به فتن و  
     ملاحم و علائم ظهور امام مهدي و  
     وقوع قيامت است. نويسنده نخست به بررسي سندي اين  
     روايات پرداخته و نتيجه گرفته است  
     که نه تنها عموم رواياتي که به طريق صحيح از پيامبر  
     (ص) نقل شده، اعم از متواتر و  
     آحاد را بايد پذيرفت، بلکه حتي واجب است بعضي از  
     روايات ضعيف را هم که صحت آنها به  
     اثبات رسيده قبول کرد. او در ادامه فتنه هاي پس از  
     رسول خدا (ص) و زمان و ميزان  
     تأثير آنها بر عقل ها و قلب ها را مورد بررسي قرار  
     داده و حوادثي مانند قتل عثمان،  
     جنگ جمل، صلح امام حسن با معاويه، شهادت امام حسين،  
     ظهور فرقه هاي خوارج و روافض و  
     قدريه و مرجئه، جنگ با اهل رده و فارس و روم و ترک  
     و يهود و فتح مصر و قسطنطنيه را  
     از جمله آنها شمرده است. در بخش ديگري از کتاب،  
     مسئله علائم قيامت مورد بررسي قرار  
     گرفته و از ظهور امام مهدي (ع) در آخر زمان به  
     عنوان يکي از اين علائم ياد شده است.  
     نويسنده، ايمان به ظهور مهدي و دجال و نيز نزول  
     عيسي (ع) را از عقايد اهل سنت و  
     جماعت دانسته و ديدگاه مقابل آن را رد کرده است. او  
     همچنين نتيجه گرفته است مهدي  
     داراي يک شخصيت واقعي بوده و از نسل حسن بن علي (ع)  
     است و نظريه کساني که او را  
     نماد حق و پيروزي آن بر باطل مي دانند ناصحيح شمرده  
     است.  
     مجموعه اي از روايات و احاديث نبوي مربوط به فتن و  
     ملاحم و علائم ظهور امام مهدي و  
     وقوع قيامت است. نويسنده نخست به بررسي سندي اين  
     روايات پرداخته و نتيجه گرفته است  
     که نه تنها عموم رواياتي که به طريق صحيح از پيامبر  
     (ص) نقل شده، اعم از متواتر و  
     آحاد را بايد پذيرفت، بلکه حتي واجب است بعضي از  
     روايات ضعيف را هم که صحت آنها به  
     اثبات رسيده قبول کرد. او در ادامه فتنه هاي پس از  
     رسول خدا (ص) و زمان و ميزان  
     تأثير آنها بر عقل ها و قلب ها را مورد بررسي قرار  
     داده و حوادثي مانند قتل عثمان،  
     جنگ جمل، صلح امام حسن با معاويه، شهادت امام حسين،  
     ظهور فرقه هاي خوارج و روافض و  
     قدريه و مرجئه، جنگ با اهل رده و فارس و روم و ترک  
     و يهود و فتح مصر و قسطنطنيه را  
     از جمله آنها شمرده است. در بخش ديگري از کتاب،  
     مسئله علائم قيامت مورد بررسي قرار  
     گرفته و از ظهور امام مهدي (ع) در آخر زمان به  
     عنوان يکي از اين علائم ياد شده است.  
     نويسنده، ايمان به ظهور مهدي و دجال و نيز نزول  
     عيسي (ع) را از عقايد اهل سنت و  
     جماعت دانسته و ديدگاه مقابل آن را رد کرده است. او  
     همچنين نتيجه گرفته است مهدي  
     داراي يک شخصيت واقعي بوده و از نسل حسن بن علي (ع)  
     است و نظريه کساني که او را  
     نماد حق و پيروزي آن بر باطل مي دانند ناصحيح شمرده  
     است.