بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   علامات القيامة و أشراطها  
    :نويسنده   جميلي، سيد  
    :ناشر   دار و مکتبة الهلال  
    :تاريخ چاپ   2000م  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - علائم  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرحي از آراء و ديدگاه هاي ائمه (ع)، مذاهب اهل سنت  
     و اعلام و علماي آنان درباره  
     علائم وقوع قيامت و فرا رسيدن دوره آخر الزمان است.  
     اين شرح، به طور عمده بر روايات  
     منقول از طريق اهل سنت تکيه دارد و در آن، اين  
     سرفصل ها بررسي شده است: غربت دوباره  
     اسلام، پراکندگي امت ها، از ميان رفتن علم و گسترش  
     جهالت، حوادث شر آخر الزمان، سخن  
     درباره مهدي، خروج دجال و معرفي او، نزول عيسي از  
     آسمان، طلوع خورشيد از مغرب و  
     پيدايش دود فراگير در آخر الزمان. نويسنده با  
     استناد به روايات، اصل ظهور امام مهدي  
     در آخر الزمان را پذيرفته و آن را امري قطعي تلقي  
     کرده است؛ اما در عين حال به نقد  
     ديدگاه هاي شيعه در اين خصوص پرداخته و برخلاف  
     عقيده آنان، او را از نسل امام حسن  
     (ع) دانسته که هنوز به دنيا نيامده و در آخر الزمان  
     متولد خواهد شد.  
     شرحي از آراء و ديدگاه هاي ائمه (ع)، مذاهب اهل سنت  
     و اعلام و علماي آنان درباره  
     علائم وقوع قيامت و فرا رسيدن دوره آخر الزمان است.  
     اين شرح، به طور عمده بر روايات  
     منقول از طريق اهل سنت تکيه دارد و در آن، اين  
     سرفصل ها بررسي شده است: غربت دوباره  
     اسلام، پراکندگي امت ها، از ميان رفتن علم و گسترش  
     جهالت، حوادث شر آخر الزمان، سخن  
     درباره مهدي، خروج دجال و معرفي او، نزول عيسي از  
     آسمان، طلوع خورشيد از مغرب و  
     پيدايش دود فراگير در آخر الزمان. نويسنده با  
     استناد به روايات، اصل ظهور امام مهدي  
     در آخر الزمان را پذيرفته و آن را امري قطعي تلقي  
     کرده است؛ اما در عين حال به نقد  
     ديدگاه هاي شيعه در اين خصوص پرداخته و برخلاف  
     عقيده آنان، او را از نسل امام حسن  
     (ع) دانسته که هنوز به دنيا نيامده و در آخر الزمان  
     متولد خواهد شد.