بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه امامت از ديد متکلمان اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - امامت - فلسفه؛ امامت - ديدگاه ها - متکلمان (کلام)  

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره فلسفه امامت و بررسي ديدگاه هاي  
     متکلمان اسلامي در اين باره است. نويسنده با استناد  
     به ديدگاه هاي پاره اي از علماي اهل سنت و شيعه و  
     برخي از مذاهب کلامي مانند ماتريديه، اشعريه، معتزله  
     به بررسي اين مسأله پرداخته است. وي بر ضرورت وجود  
     امام معصوم در هر عصري تأکيد و ادامه آن را بيان  
     کرده است. در ادامه ديدگاه اماميه در زمينه فلسفه  
     امامت را مورد بحث قرار داده و و تحقق اهداف و اغراض  
     چندي را منوط به آن دانسته است. برخي از اين اغراض  
     عبارتند از: حفظ نظام اجتماعي مسلمانان، برقراري  
     عدالت اجتماعي، تکاليف اجتماعي، اجراي حدود الهي،  
     امامت لطف، نقل و حفظ شريعت و بيان تفصيلي احکام.  
     پژوهشي درباره فلسفه امامت و بررسي ديدگاه هاي  
     متکلمان اسلامي در اين باره است. نويسنده با استناد  
     به ديدگاه هاي پاره اي از علماي اهل سنت و شيعه و  
     برخي از مذاهب کلامي مانند ماتريديه، اشعريه، معتزله  
     به بررسي اين مسأله پرداخته است. وي بر ضرورت وجود  
     امام معصوم در هر عصري تأکيد و ادامه آن را بيان  
     کرده است. در ادامه ديدگاه اماميه در زمينه فلسفه  
     امامت را مورد بحث قرار داده و و تحقق اهداف و اغراض  
     چندي را منوط به آن دانسته است. برخي از اين اغراض  
     عبارتند از: حفظ نظام اجتماعي مسلمانان، برقراري  
     عدالت اجتماعي، تکاليف اجتماعي، اجراي حدود الهي،  
     امامت لطف، نقل و حفظ شريعت و بيان تفصيلي احکام.