بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قاعده لطف و وجوب امامت  
    :نويسنده   رباني گلپايگاني، علي  
    :موضوع   اخلاق - اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نقد و بررسي يکي از قواعد مهم کلامي، به نام قاعده  
     لطف است. نگارنده در اين اثر،  
     نخست تصوير روشني از اين قاعده ارائه داده آن گاه  
     آن را بر مسئله امامت تطبيق  
     مي دهد و شبهاتي را که درباره آن طرح شده، نقد  
     مي کند. وي با اشاره به اهميت اين  
     قاعده در کلام شيعي، آن را تعريف کرده اقسام آن را  
     بر مي شمارد. در ادامه با استناد  
     به سخنان فقها و متکلماني چون: سيد مرتضي، شيخ طوسي  
     و ابن ميثم بحراني، از امامت به  
     عنوان يکي از مصاديق لطف الهي درباره مکلفين بحث  
     شده است. بخش پاياني اين نوشتار به  
     نقد و خدشه 11 اشکال درباره قاعده لطف و ارتباط آن  
     با امامت از ديدگاه شيعه و بيان  
     سازگاري اين قاعده با غيبت امام اختصاص يافته است.  
     به اعتقاد نويسنده وجود امام  
     غايب هم داراي آثار و برکاتي است که قاعده لطف  
     مي تواند بر آن منطبق شود.  
     نقد و بررسي يکي از قواعد مهم کلامي، به نام قاعده  
     لطف است. نگارنده در اين اثر،  
     نخست تصوير روشني از اين قاعده ارائه داده آن گاه  
     آن را بر مسئله امامت تطبيق  
     مي دهد و شبهاتي را که درباره آن طرح شده، نقد  
     مي کند. وي با اشاره به اهميت اين  
     قاعده در کلام شيعي، آن را تعريف کرده اقسام آن را  
     بر مي شمارد. در ادامه با استناد  
     به سخنان فقها و متکلماني چون: سيد مرتضي، شيخ طوسي  
     و ابن ميثم بحراني، از امامت به  
     عنوان يکي از مصاديق لطف الهي درباره مکلفين بحث  
     شده است. بخش پاياني اين نوشتار به  
     نقد و خدشه 11 اشکال درباره قاعده لطف و ارتباط آن  
     با امامت از ديدگاه شيعه و بيان  
     سازگاري اين قاعده با غيبت امام اختصاص يافته است.  
     به اعتقاد نويسنده وجود امام  
     غايب هم داراي آثار و برکاتي است که قاعده لطف  
     مي تواند بر آن منطبق شود.