بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قرآن و فلسفه امامت  
    :موضوع   اخلاق - امامت - فلسفه؛ امامت - در قرآن (کلام)  

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره فلسفه امامت از ديدگاه قرآن است.  
     نويسنده نخست، با طرح و تحليل پاره اي از آيات، به  
     توضيح مفهوم لغوي امامت پرداخته، آن گاه با طرح دو  
     عنوان؛ فلسفه خلقت و امامت و هدايت، بحث خود را پي  
     مي گيرد. وي معتقد است؛ امام، تنها فرد صلاحيت  
     داربراي خلافت خداوند در زمين مي باشد. همچنين، يکي  
     از نقش ها و اهداف اساسي امامت، هدايت افراد بشر است  
     واين هدايت داراي دو رويکرد سياسي و ديني است، بدين  
     معني که امام علاوه بر رهبري سياسي جامعه، عهده دار  
     هدايت تشريحي مردم نيز هست.  
     پژوهشي درباره فلسفه امامت از ديدگاه قرآن است.  
     نويسنده نخست، با طرح و تحليل پاره اي از آيات، به  
     توضيح مفهوم لغوي امامت پرداخته، آن گاه با طرح دو  
     عنوان؛ فلسفه خلقت و امامت و هدايت، بحث خود را پي  
     مي گيرد. وي معتقد است؛ امام، تنها فرد صلاحيت  
     داربراي خلافت خداوند در زمين مي باشد. همچنين، يکي  
     از نقش ها و اهداف اساسي امامت، هدايت افراد بشر است  
     واين هدايت داراي دو رويکرد سياسي و ديني است، بدين  
     معني که امام علاوه بر رهبري سياسي جامعه، عهده دار  
     هدايت تشريحي مردم نيز هست.