بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فرجام تاريخ و انسان واپسين  
    :موضوع   اخلاق - آينده جهان؛ امام مهدي (عج)  

شرح موضوعات کتاب
     بررسي مسئله فوتوريسم يا آينده گرايي ازمنظر غربي و  
     اسلامي آن با استفاده از مقاله فرجام تاريخ و انسان  
     واپسين، اثر فوکوياما، نظريه پرداز امريکايي است.  
     نويسنده معتقد است که تمام اديان الهي و نظريه  
     پردازان مادي غرب، فرجام تاريخ را چنين توصيف کرده  
     اند که در آن دوره بشريت بر خلاف تاريخ گذشته، چالش  
     ها و تکاپو هايش براي جنگ باموانع نيست بلکه، انسان  
     اين دوره، در جامعه مطلوب خود همه چيز را آماده و در  
     دسترس مي بيند. در ادامه به طرح ديدگاه هاي  
     فوکوياما در اين باره پرداخته است. از موضوعات مطرح  
     شده در اين نوشتار است: مبناي انسان شناسي غرب مدرن،  
     آينده تاريخ از ديدگاه ليبراليسم، ويژگي هاي عصر  
     مدرنيته، انسان موعود از ديدگاه اسلام.  
     بررسي مسئله فوتوريسم يا آينده گرايي ازمنظر غربي و  
     اسلامي آن با استفاده از مقاله فرجام تاريخ و انسان  
     واپسين، اثر فوکوياما، نظريه پرداز امريکايي است.  
     نويسنده معتقد است که تمام اديان الهي و نظريه  
     پردازان مادي غرب، فرجام تاريخ را چنين توصيف کرده  
     اند که در آن دوره بشريت بر خلاف تاريخ گذشته، چالش  
     ها و تکاپو هايش براي جنگ باموانع نيست بلکه، انسان  
     اين دوره، در جامعه مطلوب خود همه چيز را آماده و در  
     دسترس مي بيند. در ادامه به طرح ديدگاه هاي  
     فوکوياما در اين باره پرداخته است. از موضوعات مطرح  
     شده در اين نوشتار است: مبناي انسان شناسي غرب مدرن،  
     آينده تاريخ از ديدگاه ليبراليسم، ويژگي هاي عصر  
     مدرنيته، انسان موعود از ديدگاه اسلام.