بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيري در کتابهاي بهائيان  
    :نويسنده   سلطان زاده، رضا  
    :ناشر   دار الکتب الإسلامية  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با بهره گيري از کتاب هاي بهاييان، به نقد  
     و بررسي افکار و عقايد انحرافي  
     آنان پرداخته است. وي نخست به مسئله پيدايش بابيت و  
     بهاييت مي پردازد و کتاب هاي  
     مورد قبول آنان را معرفي مي کند. آن گاه از انحراف  
     و فساد و ادعاهاي باب و بها سخن  
     مي گويد. قبله، معبود، عبادات و... بهاييان از  
     مسائلي است که نويسنده بدان توجه  
     کرده است.  
     نويسنده با بهره گيري از کتاب هاي بهاييان، به نقد  
     و بررسي افکار و عقايد انحرافي  
     آنان پرداخته است. وي نخست به مسئله پيدايش بابيت و  
     بهاييت مي پردازد و کتاب هاي  
     مورد قبول آنان را معرفي مي کند. آن گاه از انحراف  
     و فساد و ادعاهاي باب و بها سخن  
     مي گويد. قبله، معبود، عبادات و... بهاييان از  
     مسائلي است که نويسنده بدان توجه  
     کرده است.