بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامامة و قائم القيامة  
    :نويسنده   غالب، مصطفي  
    :ناشر   دار و مکتبة الهلال  
    :تاريخ چاپ   1981م  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - ديدگاه ها - اسماعيليه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي موضوعات امامت و مهدويت، از ديدگاه فرقه  
     اسماعيليه، همراه با نگاهي به اقوال  
     و نظرات شيعه و مخالفان آن است. نويسنده نخست موضوع  
     امامت را به عنوان يکي از  
     مهم ترين اصول اسلام قبول و ضمن ارزيابي نظرات شيعه  
     و اهل سنت در اين باره، آن را  
     به عنوان مقام انتخابي و انتصابي از جانب خداوند در  
     ميان نسل اميرمؤمنان (ع)  
     مي پذيرد، ولي غلو در مقام آنها همانند اعتقاد به  
     خلقت آنان از طينتي غير از طينت  
     مردم معمولي و... را مطلقا رد مي کند. مؤلف که خود  
     به گروه اهل حق اسماعيليه از  
     مذهب شيعه تعلق دارد، آراء و نظرات فرقه اهل حق  
     درباره امامت و قيام مهدي (ع) را  
     نقل کرده و نظرات اخوان الصفا در رسائلشان را در  
     ظاهر مطابق با شيعه اماميه و در  
     باطن مطابق با نظرات اهل حق ارزيابي نموده است. وي  
     در بيشتر موارد، به نظرات و آراء  
     قاضي نعمان مصري تمسک جسته و ديدگاه هاي وي را  
     درباره امامان و امامت آورده است و  
     در ادامه نظرات برخي فلاسفه اسماعيليه مثل ابويعقوب  
     سجستاني (331 ق) و داعي الدعاة  
     شيرازي (470 ق) و احمد حميدالدين کرماني و تأويلات  
     باطني آنها را درباره امامت  
     آورده است. در ادامه، مؤلف ضمن پرداختن به نظرات  
     شيعه درباره مهدي موعود از قول  
     آنان، پرسش ها و پاسخ هايي را مطرح مي کند و در  
     پايان نظرات فلسفي و باطني گرايانه  
     فلاسفه اسماعيلي را مبني بر پذيرش امامت توسط مهدي  
     (البته نه امام دوازدهم شيعه)  
     ذکر و خود نيز ضمن رد روايات متعدد منقول در شيعه و  
     سني (به خاطر تضادها و تناقضات  
     بسيار با همديگر) اصل مهدي و ظهور قائمي در زمان  
     نزديک به قيامت را مي پذيرد.  
     بررسي موضوعات امامت و مهدويت، از ديدگاه فرقه  
     اسماعيليه، همراه با نگاهي به اقوال  
     و نظرات شيعه و مخالفان آن است. نويسنده نخست موضوع  
     امامت را به عنوان يکي از  
     مهم ترين اصول اسلام قبول و ضمن ارزيابي نظرات شيعه  
     و اهل سنت در اين باره، آن را  
     به عنوان مقام انتخابي و انتصابي از جانب خداوند در  
     ميان نسل اميرمؤمنان (ع)  
     مي پذيرد، ولي غلو در مقام آنها همانند اعتقاد به  
     خلقت آنان از طينتي غير از طينت  
     مردم معمولي و... را مطلقا رد مي کند. مؤلف که خود  
     به گروه اهل حق اسماعيليه از  
     مذهب شيعه تعلق دارد، آراء و نظرات فرقه اهل حق  
     درباره امامت و قيام مهدي (ع) را  
     نقل کرده و نظرات اخوان الصفا در رسائلشان را در  
     ظاهر مطابق با شيعه اماميه و در  
     باطن مطابق با نظرات اهل حق ارزيابي نموده است. وي  
     در بيشتر موارد، به نظرات و آراء  
     قاضي نعمان مصري تمسک جسته و ديدگاه هاي وي را  
     درباره امامان و امامت آورده است و  
     در ادامه نظرات برخي فلاسفه اسماعيليه مثل ابويعقوب  
     سجستاني (331 ق) و داعي الدعاة  
     شيرازي (470 ق) و احمد حميدالدين کرماني و تأويلات  
     باطني آنها را درباره امامت  
     آورده است. در ادامه، مؤلف ضمن پرداختن به نظرات  
     شيعه درباره مهدي موعود از قول  
     آنان، پرسش ها و پاسخ هايي را مطرح مي کند و در  
     پايان نظرات فلسفي و باطني گرايانه  
     فلاسفه اسماعيلي را مبني بر پذيرش امامت توسط مهدي  
     (البته نه امام دوازدهم شيعه)  
     ذکر و خود نيز ضمن رد روايات متعدد منقول در شيعه و  
     سني (به خاطر تضادها و تناقضات  
     بسيار با همديگر) اصل مهدي و ظهور قائمي در زمان  
     نزديک به قيامت را مي پذيرد.