بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اشراط الساعة  
    :نويسنده   نورسي، بديع الزمان سعيد  
    :ناشر   دار الکتب و الوثائق  
    :تاريخ چاپ   1991م  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - نشانه هاي ظهور  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره پاره اي از علائم و نشانه هاي ظهور  
     قيامت است. اين پژوهش بر پايه  
     احاديث منقول از رسول خدا (ص) شکل گرفته و طي آن،  
     مسائلي مانند دجال و امام مهدي  
     (ع) مورد بحث واقع شده است. از ديدگاه نويسنده، هر  
     عصر و ملتي داراي دجال مخصوص به  
     خود است که به گمراه ساختن مردم مي پردازد و آنان  
     را از راه راست منحرف مي کند. وي  
     از سفياني به عنوان دجال مسلمانان ياد کرده و ضمن  
     بيان تفاوت او با دجال هاي ديگر،  
     اوصاف و اقوال او و علماي طرفدارش را به آگاهي  
     رسانده است. نويسنده مهدي را يکي از  
     علائم وقوع قيامت دانسته که با هدف نشر ايمان در  
     قلب ها و احياي شعائر واقعي دين و  
     اجراي احکام اسلام ظهور خواهد کرد. کتاب با بحثي  
     درباره مفهوم تجديد انديشه ديني و  
     مصلحان دين به پايان رسيده است.  
     پژوهشي درباره پاره اي از علائم و نشانه هاي ظهور  
     قيامت است. اين پژوهش بر پايه  
     احاديث منقول از رسول خدا (ص) شکل گرفته و طي آن،  
     مسائلي مانند دجال و امام مهدي  
     (ع) مورد بحث واقع شده است. از ديدگاه نويسنده، هر  
     عصر و ملتي داراي دجال مخصوص به  
     خود است که به گمراه ساختن مردم مي پردازد و آنان  
     را از راه راست منحرف مي کند. وي  
     از سفياني به عنوان دجال مسلمانان ياد کرده و ضمن  
     بيان تفاوت او با دجال هاي ديگر،  
     اوصاف و اقوال او و علماي طرفدارش را به آگاهي  
     رسانده است. نويسنده مهدي را يکي از  
     علائم وقوع قيامت دانسته که با هدف نشر ايمان در  
     قلب ها و احياي شعائر واقعي دين و  
     اجراي احکام اسلام ظهور خواهد کرد. کتاب با بحثي  
     درباره مفهوم تجديد انديشه ديني و  
     مصلحان دين به پايان رسيده است.