بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلتات اهل ايمان در خطئات متن ايقان  
    :نويسنده   تهراني، محمد رضا  
    :ناشر   علميه  
    :تاريخ چاپ   1388هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     در رد بهاييان و کتاب ديني آنان (ايقان) است.  
     نويسنده، کتاب ايقان، نوشته بهاء الله  
     را از جهات گوناگون مورد خدشه و نقد و بررسي قرار  
     داده است. وي مطالب کذب و افترا  
     به خداوند را از کتاب استخراج کرده و نيز به اغلاط  
     فراوان ادبي کتاب پرداخته است.  
     وي 86 غلط عمده و فاحش از کتاب اين فرقه ضاله به  
     دست آورده است.  
     در رد بهاييان و کتاب ديني آنان (ايقان) است.  
     نويسنده، کتاب ايقان، نوشته بهاء الله  
     را از جهات گوناگون مورد خدشه و نقد و بررسي قرار  
     داده است. وي مطالب کذب و افترا  
     به خداوند را از کتاب استخراج کرده و نيز به اغلاط  
     فراوان ادبي کتاب پرداخته است.  
     وي 86 غلط عمده و فاحش از کتاب اين فرقه ضاله به  
     دست آورده است.