بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي  
    :نويسنده   حسيني ميلاني، سيد علي  
    :ناشر   مرکز الأبحاث العقائدية  
    :تاريخ چاپ   1420هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره مسئله مهدويت در ميان مذاهب  
     اسلامي. نگارنده بحث خود را در 3 بخش  
     کلي سامان دهي کرده است: نخست نقاط مشترک ميان  
     مسلمانان در مورد امام مهدي را مطرح  
     مي کند؛ سپس به نقد و بررسي رواياتي مي پردازد که  
     مخالف عقيده شيعيان در مورد آن  
     حضرت است. در پايان به شبهات مطرح شده در موضوعات  
     طول عمر، مکان زندگي کنوني و زمان  
     ظهور امام اشاره کرده، به اختصار به آنها پاسخ  
     مي دهد.  
     پژوهشي است درباره مسئله مهدويت در ميان مذاهب  
     اسلامي. نگارنده بحث خود را در 3 بخش  
     کلي سامان دهي کرده است: نخست نقاط مشترک ميان  
     مسلمانان در مورد امام مهدي را مطرح  
     مي کند؛ سپس به نقد و بررسي رواياتي مي پردازد که  
     مخالف عقيده شيعيان در مورد آن  
     حضرت است. در پايان به شبهات مطرح شده در موضوعات  
     طول عمر، مکان زندگي کنوني و زمان  
     ظهور امام اشاره کرده، به اختصار به آنها پاسخ  
     مي دهد.