بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از شيخيگري تا بابيگري  
    :نويسنده   رضا نژاد، عز الدين  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - شيخيه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     فرقه هاي منشعب از شيخيه را معرفي کرده و به بررسي  
     عقايد و شرح بابيت مي پردازد.  
     نگارنده در ابتدا به فرقه هاي به وجود آمده پس از  
     درگذشت شيخ احمد احسايي و سيد  
     کاظم رشتي، رهبران فرقه شيخيه، اشاره کرده که از  
     ميان آنها مي توان از: کريمخانيه،  
     باقريه، خاندان حجت الاسلام و خاندان احقاقي نام  
     برد. در ادامه، شرحي از زندگاني و  
     تحصيلات ميرزا علي محمد شيرازي، بنيانگذار فرقه  
     بابيه ارائه داده و ماجراي پيدايش  
     اين فرقه را بازگو مي کند. ادعاي ذکريت، مهدويت و  
     رسالت از ديگر ادعاهاي دروغين اين  
     مرد است. در بخشي از اين مقاله، نموداري از  
     انشعابات مهم فرقه شيخيه ترسيم شده است.  
     فرقه هاي منشعب از شيخيه را معرفي کرده و به بررسي  
     عقايد و شرح بابيت مي پردازد.  
     نگارنده در ابتدا به فرقه هاي به وجود آمده پس از  
     درگذشت شيخ احمد احسايي و سيد  
     کاظم رشتي، رهبران فرقه شيخيه، اشاره کرده که از  
     ميان آنها مي توان از: کريمخانيه،  
     باقريه، خاندان حجت الاسلام و خاندان احقاقي نام  
     برد. در ادامه، شرحي از زندگاني و  
     تحصيلات ميرزا علي محمد شيرازي، بنيانگذار فرقه  
     بابيه ارائه داده و ماجراي پيدايش  
     اين فرقه را بازگو مي کند. ادعاي ذکريت، مهدويت و  
     رسالت از ديگر ادعاهاي دروغين اين  
     مرد است. در بخشي از اين مقاله، نموداري از  
     انشعابات مهم فرقه شيخيه ترسيم شده است.