بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسرار العقائد در اثبات امامت دوازده امام و رد بر طايفه  
    :نويسنده   شيرازي، ابوطالب  
    :ناشر   مظفري  
    :تاريخ چاپ   1324هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نوشتاري است در تاريخ زندگاني امام مهدي و نيز شرحي  
     از مدعيان مهدويت. نويسنده نخست  
     به اثبات وجود امام از طريق روايات پرداخته و برخي  
     ويژگي هاي شخصي امام مهدي را  
     بيان مي کند و به اخبار پيشينيان، پيامبر اکرم و  
     معصومان (ع) درباره ايشان اشاره  
     مي کند. وي به وقايع پس از وفات امام عسکري (ع)  
     اشاره مي کند و غيبت صغرا و کبراي  
     امام مهدي را مورد توجه قرار مي دهد. وي نمونه هايي  
     از استدلال و دفاع علمي از امام  
     مهدي را در برابر مخالفان ذکر مي کند و شرح مي دهد  
     و به رد و نقد انديشه ها و  
     ادعاهاي بابيان و بهاييان مي پردازد و آنان و  
     استدلال هاي ناقص و غير معقول آنان را  
     نقد مي کند.  
     نوشتاري است در تاريخ زندگاني امام مهدي و نيز شرحي  
     از مدعيان مهدويت. نويسنده نخست  
     به اثبات وجود امام از طريق روايات پرداخته و برخي  
     ويژگي هاي شخصي امام مهدي را  
     بيان مي کند و به اخبار پيشينيان، پيامبر اکرم و  
     معصومان (ع) درباره ايشان اشاره  
     مي کند. وي به وقايع پس از وفات امام عسکري (ع)  
     اشاره مي کند و غيبت صغرا و کبراي  
     امام مهدي را مورد توجه قرار مي دهد. وي نمونه هايي  
     از استدلال و دفاع علمي از امام  
     مهدي را در برابر مخالفان ذکر مي کند و شرح مي دهد  
     و به رد و نقد انديشه ها و  
     ادعاهاي بابيان و بهاييان مي پردازد و آنان و  
     استدلال هاي ناقص و غير معقول آنان را  
     نقد مي کند.