بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از احساء تا کرمان، درباره عقايد و آداب مراسم مذهبي شيخ  
    :موضوع   اخلاق - شيخيه - عقايد  

شرح موضوعات کتاب
     کند و کاوي است در عقايد و آثار شيخ احمد احسايي و  
     رابطه او با علماي معاصر خود. نويسنده ضمن بيان  
     تاريخچه تأسيس و گزيده اي از افکار فرقه شيخيه،  
     سخنان بزرگان اين فرقه، همچون سيد کاظم رشتي را با  
     توجه به عقايد و روايا مطرح در دين اسلام، نقد و  
     بررسي مي کند. وي که خود با اکثر مشايخ و اقطاب  
     ايران، در زمان خود ملاقات داشته و با بعضي از آنها  
     دوست بوده است. در صدد معرفي فرقه شيخيه و فرقه هاي  
     منشعب شده از آن، همچون بابيه و بهائيه است. تکفير  
     شيخ احمد احسايي توسط شيخ محمد تقي برغاني (شهيد  
     ثالث) در قزوين، قامت پنج ساله شيخ احمد احسايي در  
     کرمانشاه، رجعت از ديدگاه شيخ احمد احسايي، آداب و  
     مراسمات فرقه هاي شيخيه و مقايسه شيخيه، صوفيه و  
     اسماعيليه با يکديگر، برخي از موضوعات مطرح شده د  
     رکتاب اند.  
     کند و کاوي است در عقايد و آثار شيخ احمد احسايي و  
     رابطه او با علماي معاصر خود. نويسنده ضمن بيان  
     تاريخچه تأسيس و گزيده اي از افکار فرقه شيخيه،  
     سخنان بزرگان اين فرقه، همچون سيد کاظم رشتي را با  
     توجه به عقايد و روايا مطرح در دين اسلام، نقد و  
     بررسي مي کند. وي که خود با اکثر مشايخ و اقطاب  
     ايران، در زمان خود ملاقات داشته و با بعضي از آنها  
     دوست بوده است. در صدد معرفي فرقه شيخيه و فرقه هاي  
     منشعب شده از آن، همچون بابيه و بهائيه است. تکفير  
     شيخ احمد احسايي توسط شيخ محمد تقي برغاني (شهيد  
     ثالث) در قزوين، قامت پنج ساله شيخ احمد احسايي در  
     کرمانشاه، رجعت از ديدگاه شيخ احمد احسايي، آداب و  
     مراسمات فرقه هاي شيخيه و مقايسه شيخيه، صوفيه و  
     اسماعيليه با يکديگر، برخي از موضوعات مطرح شده د  
     رکتاب اند.