بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسناد و مدارک درباره بهائيگري  
    :نويسنده   مهتدي، فضل الله  
    :ناشر   عصر جديد  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده که خود ساليان متمادي از اعضاي برجسته فرقه  
     بهاييت بوده، پس از آگاهي از  
     حيله و تزوير آنان، به بازگويي تزوير و حيله هاي  
     آنان مي پردازد. وي با ارائه مدارک  
     و نقل خاطرات خود، به افشاي وابستگي سياسي سران اين  
     فرقه به بيگانگان و فساد  
     خانوادگي در بين آنان و به پوچ بودن مرام آنان  
     اشاره مي کند.  
     نويسنده که خود ساليان متمادي از اعضاي برجسته فرقه  
     بهاييت بوده، پس از آگاهي از  
     حيله و تزوير آنان، به بازگويي تزوير و حيله هاي  
     آنان مي پردازد. وي با ارائه مدارک  
     و نقل خاطرات خود، به افشاي وابستگي سياسي سران اين  
     فرقه به بيگانگان و فساد  
     خانوادگي در بين آنان و به پوچ بودن مرام آنان  
     اشاره مي کند.