بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه نيکو در پيدايش راهزنان و بدکيشان  
    :نويسنده   نيکو، ح  
    :ناشر   نويسنده  
    :تاريخ چاپ   1307هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     رديه اي است بر عقايد و آراء بابيان و بهاييان.  
     نويسنده که خود زماني به اين فرقه  
     گراييده بود و توبه کرد، نخست به فساد رواني حاکم  
     بر رهبران بهايي و روش هاي تبليغي  
     آنان اشاره مي کند و آن گاه با ارائه سخنان و  
     نوشتارهاي باب و بهاء، به نقد آراء و  
     ادعاهاي آنان مي پردازد. تصوير دست خط توبه نامه  
     باب از ادعاي خويش نيز در کتاب  
     آمده است.  
     رديه اي است بر عقايد و آراء بابيان و بهاييان.  
     نويسنده که خود زماني به اين فرقه  
     گراييده بود و توبه کرد، نخست به فساد رواني حاکم  
     بر رهبران بهايي و روش هاي تبليغي  
     آنان اشاره مي کند و آن گاه با ارائه سخنان و  
     نوشتارهاي باب و بهاء، به نقد آراء و  
     ادعاهاي آنان مي پردازد. تصوير دست خط توبه نامه  
     باب از ادعاي خويش نيز در کتاب  
     آمده است.