بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   البابيون و البهائيون  
    :نويسنده   همتي، همايون  
    :تاريخ چاپ   1413هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با بررسي ديدگاه هاي فکري و اعتقادي باب و  
     بهاء، از جمله مسئله توحيد،  
     نبوت، خاتميت، مهدويت، قائميت و معاد، به  
     ديدگاه هاي فقهي آنان در جواز و حليت ربا،  
     طهارت مني، حرمت تقيه، حرمت جلوس بر منبر، طلاق،  
     ارث، قصاص، وضو، غسل، حج، زکات و  
     ديگر مسائل پرداخته است. وي نتيجه گرفته است که اين  
     عقايد و افکار، از علم و معرفت  
     دور است و اين فرقه ها زاييده استعمارند.  
     نويسنده با بررسي ديدگاه هاي فکري و اعتقادي باب و  
     بهاء، از جمله مسئله توحيد،  
     نبوت، خاتميت، مهدويت، قائميت و معاد، به  
     ديدگاه هاي فقهي آنان در جواز و حليت ربا،  
     طهارت مني، حرمت تقيه، حرمت جلوس بر منبر، طلاق،  
     ارث، قصاص، وضو، غسل، حج، زکات و  
     ديگر مسائل پرداخته است. وي نتيجه گرفته است که اين  
     عقايد و افکار، از علم و معرفت  
     دور است و اين فرقه ها زاييده استعمارند.