بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سوار سبزپوش آرزوها  
    :نويسنده   سيد، کمال  
    :مترجم   سيدي، سيد حسين  
    :ناشر   نسيم انديشه  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     داستان بلندي است از زندگي و زمانه امامان هادي،  
     عسکري و مهدي (ع). نويسنده با  
     قلمي زيبا، شاعرانه، نمادگرا و احساس برانگيز،  
     ابعاد علمي، عرفاني، مبارزاتي،  
     اجتماعي و عاطفي زندگي اين امامان و فراز و فرودهاي  
     تاريخي زمانه آنان را با تکيه  
     بر منابع معتبر نشان مي دهد. از ويژگي هاي مهم  
     کتاب، نگاه تازه و نثر لطيف و عاطفي  
     است. نويسنده در داستان امام مهدي، به تولد، زندگي  
     و غيبت کوتاه و بلند امام  
     پرداخته و نيز داستان هايي از مدعيان مهدويت ارائه  
     داده است.  
     داستان بلندي است از زندگي و زمانه امامان هادي،  
     عسکري و مهدي (ع). نويسنده با  
     قلمي زيبا، شاعرانه، نمادگرا و احساس برانگيز،  
     ابعاد علمي، عرفاني، مبارزاتي،  
     اجتماعي و عاطفي زندگي اين امامان و فراز و فرودهاي  
     تاريخي زمانه آنان را با تکيه  
     بر منابع معتبر نشان مي دهد. از ويژگي هاي مهم  
     کتاب، نگاه تازه و نثر لطيف و عاطفي  
     است. نويسنده در داستان امام مهدي، به تولد، زندگي  
     و غيبت کوتاه و بلند امام  
     پرداخته و نيز داستان هايي از مدعيان مهدويت ارائه  
     داده است.