بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فراقنامه  
    :نويسنده   ابن بابويه، محمد بن علي  
    :مترجم   شاعلي، عبد الصمد  
    :ناشر   جلي  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع جامع - کمال الدين صدوق  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل متن، ترجمه و شرح 40 حديث درباره امام مهدي  
     (عج) و مسائل مربوط به مهدويت است. نويسنده اين  
     احاديث را از کتاب کمال الدين و تمام النعمة، نوشته  
     شيخ صدوق انتخاب کرده است. مضامين اين احاديث،  
     مسائلي مانند ولادت، غيبت، ظهور، علائم ظهور، دوران  
     پس از ظهور و ياوران امام مهدي است. در آغاز،  
     خلاصه اي از زندگاني شيخ صدوق و توصيفي از کتاب کمال  
     الدين و تمام النعمة آمده است.  
     شامل متن، ترجمه و شرح 40 حديث درباره امام مهدي  
     (عج) و مسائل مربوط به مهدويت است. نويسنده اين  
     احاديث را از کتاب کمال الدين و تمام النعمة، نوشته  
     شيخ صدوق انتخاب کرده است. مضامين اين احاديث،  
     مسائلي مانند ولادت، غيبت، ظهور، علائم ظهور، دوران  
     پس از ظهور و ياوران امام مهدي است. در آغاز،  
     خلاصه اي از زندگاني شيخ صدوق و توصيفي از کتاب کمال  
     الدين و تمام النعمة آمده است.