بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فعاليتهاي اينترنتي دربارهي موعودگرايي و مهدويت  
    :نويسنده   بذرافشان، رمضان  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - شبکه هاي اينترنت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي شيوه هاي فعاليت عليه انديشه موعودگرايي و  
     مهدويت در شبکه هاي اطلاع رساني جهاني است. گوينده  
     نخست پس از ارائه گزارشي از روش هاي نوين انتقال  
     اطلاعات، به تلاش هاي رايانه اي دشمنان عليه امام  
     مهدي (عج)، ساخت و تحريف اخبار، برگزاري نشست ها و  
     ساخت بازي هاي رايانه اي عليه مهدويت اشاره کرده و  
     هدف اين گونه تلاش ها را ايجاد تزلزل در عقايد  
     ملت هاي مسلمان دانسته است. وي با معرفي سايت هايي  
     که ادعاي رابطه با امام زمان دارند، وظايف ما در  
     قبال اين کار دشمن را گوشزد مي کند. در پايان گزارشي  
     از فعاليت هاي اينترنتي مؤسسه انتظار نور آمده است.  
     بررسي شيوه هاي فعاليت عليه انديشه موعودگرايي و  
     مهدويت در شبکه هاي اطلاع رساني جهاني است. گوينده  
     نخست پس از ارائه گزارشي از روش هاي نوين انتقال  
     اطلاعات، به تلاش هاي رايانه اي دشمنان عليه امام  
     مهدي (عج)، ساخت و تحريف اخبار، برگزاري نشست ها و  
     ساخت بازي هاي رايانه اي عليه مهدويت اشاره کرده و  
     هدف اين گونه تلاش ها را ايجاد تزلزل در عقايد  
     ملت هاي مسلمان دانسته است. وي با معرفي سايت هايي  
     که ادعاي رابطه با امام زمان دارند، وظايف ما در  
     قبال اين کار دشمن را گوشزد مي کند. در پايان گزارشي  
     از فعاليت هاي اينترنتي مؤسسه انتظار نور آمده است.