بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   احقاق الحق و إزهاق الباطل  
    :نويسنده   شوشتري، قاضي نور الله  
    :ناشر   المکتبة الإسلامية  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه روايات شيعه و سني درباره تعداد امامان  
     معصوم (ع)، اسامي آنها و فضايل حضرت  
     مهدي (عج) است. مؤلف نخست، 36 روايت را که از رسول  
     اکرم (ص) درباره تعداد امامان  
     معصوم در منابع حديثي شيعه نقل شده مي آورد و  
     آن گاه به رواياتي که از طريق اهل  
     سنت، منقول از پيامبر است، مي پردازد. وي همچنين در  
     تصريح به نام 12 معصوم، رواياتي  
     را از کتب عامه و شيعه نقل کرده و نام تمام روات و  
     توضيحات مختصري درباره آنها و  
     شرح برخي از روايات را در ضمن تعليقات و حواشي  
     آورده است. از جمله عناوين مهم کتاب،  
     تاريخ ولادت امام مهدي، رابطه حضرت و مسيح بن مريم،  
     ظهور امام زمان و علائم خاص و  
     رواياتي از امامان معصوم در شأن و منزلت امام مهدي  
     است. در پايان در مقام و منزلت  
     امام مهدي، مختصري از کلمات صحابه و علما را ذکر  
     مي کند.  
     مجموعه روايات شيعه و سني درباره تعداد امامان  
     معصوم (ع)، اسامي آنها و فضايل حضرت  
     مهدي (عج) است. مؤلف نخست، 36 روايت را که از رسول  
     اکرم (ص) درباره تعداد امامان  
     معصوم در منابع حديثي شيعه نقل شده مي آورد و  
     آن گاه به رواياتي که از طريق اهل  
     سنت، منقول از پيامبر است، مي پردازد. وي همچنين در  
     تصريح به نام 12 معصوم، رواياتي  
     را از کتب عامه و شيعه نقل کرده و نام تمام روات و  
     توضيحات مختصري درباره آنها و  
     شرح برخي از روايات را در ضمن تعليقات و حواشي  
     آورده است. از جمله عناوين مهم کتاب،  
     تاريخ ولادت امام مهدي، رابطه حضرت و مسيح بن مريم،  
     ظهور امام زمان و علائم خاص و  
     رواياتي از امامان معصوم در شأن و منزلت امام مهدي  
     است. در پايان در مقام و منزلت  
     امام مهدي، مختصري از کلمات صحابه و علما را ذکر  
     مي کند.