بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اقرأ حول الإمام المهدي  
    :نويسنده   علاء الدين، مهدي حسن  
    :ناشر   الدار الإسلامية  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - کتابنامه ها  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     معرفي و شناسايي آثار و نگاشته هاي مربوط به امام  
     زمان (ع) است. اين اثر در 3 بخش  
     تنظيم شده است: در بخش اول کتاب شناسي توصيفي 82  
     عنوان کتاب عربي نگاشته شده درباره  
     مهدويت، همراه برخي اطلاعات چاپ و نشر آن ذکر شده  
     است؛ در بخش دوم فهرست موضوعي  
     مربوط به مهدويت، همراه با نام کتاب هاي مزبور آمده  
     است؛ بدين معني که اگر در کتابي  
     از آن کتاب ها، اين موضوع (مثلا رجعت يا نشانه هاي  
     ظهور) بحث شده باشد، نام اثر  
     بدون ذکر صفحات و محل بحث، در ذيل موضوع ذکر شده  
     است؛ در آخرين قسمت نيز نام 744  
     اثر علمي به زبان عربي که درباره مهدويت نگاشته  
     شده، به ترتيب حروف الفبا ذکر شده و  
     در آن تنها به نام اثر، مؤلف و تاريخ چاپ (اگر چاپ  
     شده باشد) بسنده شده است.  
     معرفي و شناسايي آثار و نگاشته هاي مربوط به امام  
     زمان (ع) است. اين اثر در 3 بخش  
     تنظيم شده است: در بخش اول کتاب شناسي توصيفي 82  
     عنوان کتاب عربي نگاشته شده درباره  
     مهدويت، همراه برخي اطلاعات چاپ و نشر آن ذکر شده  
     است؛ در بخش دوم فهرست موضوعي  
     مربوط به مهدويت، همراه با نام کتاب هاي مزبور آمده  
     است؛ بدين معني که اگر در کتابي  
     از آن کتاب ها، اين موضوع (مثلا رجعت يا نشانه هاي  
     ظهور) بحث شده باشد، نام اثر  
     بدون ذکر صفحات و محل بحث، در ذيل موضوع ذکر شده  
     است؛ در آخرين قسمت نيز نام 744  
     اثر علمي به زبان عربي که درباره مهدويت نگاشته  
     شده، به ترتيب حروف الفبا ذکر شده و  
     در آن تنها به نام اثر، مؤلف و تاريخ چاپ (اگر چاپ  
     شده باشد) بسنده شده است.