بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي من المهد إلي الظهور  
    :نويسنده   قزويني، سيد محمد کاظم  
    :ناشر   نور  
    :تاريخ چاپ   1995م  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي دربارة شخصيت امام زمان (عج) و امامت، غيبت،  
     ظهور و حکومت اوست. نويسنده به  
     اين منظور نخست اسم و نسب امام و بشارت هاي قرآن و  
     پيامبر و ائمه معصومين را بر  
     وجود او، حيات و غيبت وي و نايبان او در دوران غيبت  
     را بيان داشته است؛ و پس از آن  
     به متن توقيعات امام به شيخ مفيد و نقل داستان  
     تعدادي از کساني که وي را مشاهده  
     کرده اند پرداخته است. طول عمر امام (عج)، مدعيان  
     دروغين مهدويت، فلسفه غيبت، اوصاف  
     و علائم ظهور، زمان و چگونگي ظهور، شکل زندگي در  
     دوران ظهور و پايان حيات امام و  
     مسئله رجعت، از ديگر مباحث کتاب است.  
     پژوهشي دربارة شخصيت امام زمان (عج) و امامت، غيبت،  
     ظهور و حکومت اوست. نويسنده به  
     اين منظور نخست اسم و نسب امام و بشارت هاي قرآن و  
     پيامبر و ائمه معصومين را بر  
     وجود او، حيات و غيبت وي و نايبان او در دوران غيبت  
     را بيان داشته است؛ و پس از آن  
     به متن توقيعات امام به شيخ مفيد و نقل داستان  
     تعدادي از کساني که وي را مشاهده  
     کرده اند پرداخته است. طول عمر امام (عج)، مدعيان  
     دروغين مهدويت، فلسفه غيبت، اوصاف  
     و علائم ظهور، زمان و چگونگي ظهور، شکل زندگي در  
     دوران ظهور و پايان حيات امام و  
     مسئله رجعت، از ديگر مباحث کتاب است.