بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام الثاني عشر  
    :نويسنده   موسوي، سيد محمد سعيد  
    :ناشر   مکتبة نينوي الحديثة  
    :تاريخ چاپ   1973م  
    :موضوع   کليات - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بحثي تحليلي درباره وجود امام مهدي (عج) است.  
     نويسنده با استناد به ادله عقلي و  
     نقلي و با استفاده از منابع حديثي اهل سنت و  
     اظهارات علماي بزرگ آنان، وجود و ظهور  
     امام مهدي را قطعي دانسته و به ابطال دلايل منکران  
     ايشان پرداخته است. اين نوشته در  
     رد جمله اي است که به همين مناسبت در کتاب سبائک  
     الذهب في معرفة قبايل العرب، تأليف  
     محمد امين السويدي البغدادي درج شده است. وي در اين  
     کتاب مدعي است امام مهدي، هنگام  
     وفات پدرش 5 ساله بود و شيعه معتقد است او در سال  
     262 در سرداب غايب شد و همان صاحب  
     سيف و قائم منتظر است که داراي 2 غيبت صغرا و کبرا  
     است. نويسنده اين سخن را ياوه اي  
     دانسته که با تمام قطعيات نقلي و عقلي در تعارض است  
     و چيزي بيش از يک ادعاي بدون  
     دليل نيست. وي سپس به تفصيل، چگونگي تولد و ادامه  
     حيات امام مهدي را بررسي کرده و  
     آن را به اثبات رسانده است.  
     بحثي تحليلي درباره وجود امام مهدي (عج) است.  
     نويسنده با استناد به ادله عقلي و  
     نقلي و با استفاده از منابع حديثي اهل سنت و  
     اظهارات علماي بزرگ آنان، وجود و ظهور  
     امام مهدي را قطعي دانسته و به ابطال دلايل منکران  
     ايشان پرداخته است. اين نوشته در  
     رد جمله اي است که به همين مناسبت در کتاب سبائک  
     الذهب في معرفة قبايل العرب، تأليف  
     محمد امين السويدي البغدادي درج شده است. وي در اين  
     کتاب مدعي است امام مهدي، هنگام  
     وفات پدرش 5 ساله بود و شيعه معتقد است او در سال  
     262 در سرداب غايب شد و همان صاحب  
     سيف و قائم منتظر است که داراي 2 غيبت صغرا و کبرا  
     است. نويسنده اين سخن را ياوه اي  
     دانسته که با تمام قطعيات نقلي و عقلي در تعارض است  
     و چيزي بيش از يک ادعاي بدون  
     دليل نيست. وي سپس به تفصيل، چگونگي تولد و ادامه  
     حيات امام مهدي را بررسي کرده و  
     آن را به اثبات رسانده است.