بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فائده امام غائب  
    :نويسنده   م، ح  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي آثار و فوايد دنيوي غيبت امام عصر (عج) است.  
     نويسنده در پاسخ پرسشي مبني بر  
     اين که اصولا فايده امام غايب چيست، به بررسي فوايد  
     و ثمرات آن پرداخته است. وي با  
     استناد به روايات، فوايد غيبت امام را اين گونه  
     برشمرده و به توضيح آنها پرداخته  
     است: واسطه فيض و ايمني مردم از عذاب، نگهباني از  
     شريعت، پناهگاه علمي براي علماي  
     شيعه، هدايت و حيات باطني جامعه، نجات يافتن  
     سرگشتگان وادي حيرت و گرفتاران.  
     بررسي آثار و فوايد دنيوي غيبت امام عصر (عج) است.  
     نويسنده در پاسخ پرسشي مبني بر  
     اين که اصولا فايده امام غايب چيست، به بررسي فوايد  
     و ثمرات آن پرداخته است. وي با  
     استناد به روايات، فوايد غيبت امام را اين گونه  
     برشمرده و به توضيح آنها پرداخته  
     است: واسطه فيض و ايمني مردم از عذاب، نگهباني از  
     شريعت، پناهگاه علمي براي علماي  
     شيعه، هدايت و حيات باطني جامعه، نجات يافتن  
     سرگشتگان وادي حيرت و گرفتاران.