بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيکولوجية الانتظار، دراسة للأبعاد النفسية في عقيدة الم  
    :نويسنده   مدن، يوسف  
    :ناشر   دارالهادي  
    :تاريخ چاپ   2002م  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي و تحليل آثار رواني انتظار در ابعاد گوناگون  
     زندگي انسان منتظر است. نويسنده  
     انتظار بهبودي اوضاع و دستيابي به وضعيت مطلوب و  
     به سامان شدن امور اجتماعي و  
     اقتصادي و سياسي و ديني و... را يکي از ويژگي هاي  
     انساني شمرده و آثار و پي آمدهاي  
     مثبت آن را مورد بحث قرار داده است. وي از همين  
     ديدگاه، تأثير انتظار فرج و ظهور  
     امام مهدي بر منتظران او را بيان کرده، نتيجه  
     مي گيرد انسان منتظر چون با اميد  
     زندگي مي کند و آرزوي رسيدن به فردايي بهتر را در  
     ذهن مي پروراند، از سلامت روحي و  
     جسمي بيشتري برخوردار است و فشارهاي مختلف  
     نمي تواند وي را از پا درآورد و  
     افسرده اش کند. وي به همين منظور پيشنهاد داده است  
     شاخه جديدي از علم به نام  
     روان شناسي انتظار تأسيس شود و ابعاد رواني مثبت آن  
     مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.  
     بررسي و تحليل آثار رواني انتظار در ابعاد گوناگون  
     زندگي انسان منتظر است. نويسنده  
     انتظار بهبودي اوضاع و دستيابي به وضعيت مطلوب و  
     به سامان شدن امور اجتماعي و  
     اقتصادي و سياسي و ديني و... را يکي از ويژگي هاي  
     انساني شمرده و آثار و پي آمدهاي  
     مثبت آن را مورد بحث قرار داده است. وي از همين  
     ديدگاه، تأثير انتظار فرج و ظهور  
     امام مهدي بر منتظران او را بيان کرده، نتيجه  
     مي گيرد انسان منتظر چون با اميد  
     زندگي مي کند و آرزوي رسيدن به فردايي بهتر را در  
     ذهن مي پروراند، از سلامت روحي و  
     جسمي بيشتري برخوردار است و فشارهاي مختلف  
     نمي تواند وي را از پا درآورد و  
     افسرده اش کند. وي به همين منظور پيشنهاد داده است  
     شاخه جديدي از علم به نام  
     روان شناسي انتظار تأسيس شود و ابعاد رواني مثبت آن  
     مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.